Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – Ανακοίνωση Νο 46, Αθήνα 16/06/2010ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) ανακοίνωση νο. 46

with one comment

Ανακοίνωση Νο  46,  Αθήνα 16/06/2010

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ενσωμάτωσή τους στην «αναλογική» σύνταξη ή δραματική μείωσή τους;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο αγώνας για το ασφαλιστικό μας αφορά όλους, παλιούς και νέους, χωρίς διαχωρισμούς! Οι διαχωρισμοί το  μόνο που εξυπηρετούν είναι η χειροτέρευση της ασφάλισης τόσο για τους παλιούς, όσο και για τους νέους! Αγωνιζόμαστε για  ένα ασφαλιστικό σύστημα δημόσιο, αναδιανεμητικό και κοινωνικά δίκαιο.

Με το προσχέδιο του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νόμου, άρθρο 15, όλες οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις (νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, καταστατικές διατάξεις Επικουρικών Ταμείων) οι οποίες προσδιορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης των επικουρικών  συντάξεων για τους σφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης ή με ανάλογη μείωση του ποσοστού για μικρότερο χρόνο ασφάλισης ή μεγαλύτερο ποσοστό ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ταμείου) ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

Όλα  εξαρτώνται από το αποτέλεσμα «των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας» που θα εκπονήσει μέχρι το τέλος του 2011 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία «θα καθορίσει και το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων». Εάν τα  Διοικητικά Συμβούλια των ταμείων δεν προχωρήσουν στην αποδοχή της πρότασης, τότε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αποφασίζονται από τον Υπουργό Εργασίας.

Στις επερχόμενες αρνητικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης και της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) υπάγονται δυστυχώς όλοι οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 και εργαζόμενοι στην Εμπορική μετά την υποχρεωτική υπαγωγή τους (ν.3455/18.04.06 αρθ.26) στο ΕΤΑΤ. Στο προσχέδιο  αναφέρεται ρητά η κατάργηση της διάταξης (αρθ.146 ν.3655/2008, ν.Πετραλιά) με την οποία εξαιρούνταν με ρητή αναφορά το ΕΤΑΤ από τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας. Επίσης εξαιρούνταν από τη σταδιακή αναπροσαρμογή  εντός οκταετίας της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, στο ποσοστό 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης, που θα πραγματοποιούνταν με ισόποση ετήσια μείωση,  από 01/01/2013 (επειδή χορηγεί σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης).

Για τους ασφαλισμένους μετά την 01/01/93 καθώς και τους προσληφθέντες στην Τράπεζα μετά την 01/01/2005, οι οποίοι είναι όλοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με το προσχέδιο, ισχύει το αρθ.54 του ν.2084/92, που αναφέρει ότι: το ύψος της επικουρικής σύνταξης δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από τη σύνταξη της  αναλογιστικής μελέτης.

Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) είναι ΝΠΔΔ, (ν.3371/05 αρθ.60) δεν έχει καταστατικό.

 • Καταβάλλει τα ποσά των συντάξεων που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται στους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών (του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους εργαζόμενους στην Εμπορική) και μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων (όρια ηλικίας, χρόνια ασφάλισης) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
 • Καταβάλλει τη διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ και των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων (ΤΕΑΠΕΤΕ)
 • Οι πόροι του ΕΤΑΤ για την καταβολή των συντάξεων προσδιορίστηκαν από την οικονομική μελέτη  (ν.3455/06) σε 10 ετήσιες δόσεις. Εισφορά για την Εμπορική 377,32 εκατ.ευρώ και για την Πειραιώς 49,9 εκατ.ευρώ. Το ποσό κάθε δόσης μαζί με τους τόκους ανέρχεται σε 42.955.963 € για την Εμπορική και 5.972.858 € για την Πειραιώς.

Σύνολο: 48.928.821Χ10= 489.288.210 € (Εγκ. φ.20203/ΟΙΚ.19189/7-11-                                       06/Υπ.Απασχόλησης)

 • Το ΕΤΑΤ δεν έχει άλλους πόρους. Δεν εισπράττει εισφορές εργαζομένων και Τράπεζας.
 • Οι εισφορές εργαζομένων και Τράπεζας που παρακρατούνται κατατίθενται στο ΕΤΕΑΜ (Ν.3371/2005, Εγκ.Φ.20203/οικ.19189/7.11.06 Υπουργείο Απασχόλησης)

*Ο υπολογισμός έγινε επί 11  μήνες γιατί το ΕΤΑΤ άρχισε τη λειτουργία του από 18/04/06, ημερομηνία ισχύος του ν.3455, αρθ.26.

ΣΕΝΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

 • Α΄σενάριο: Ο αυξημένος αριθμός συνταξιοδοτήσεων καθορίζεται από το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας και την ασύδοτη δράση της CA στις εργασιακές σχέσεις (αυταρχισμός, απολύσεις) σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων αποχώρησης.
 • Β΄ σενάριο:  Προβλέπει φυσιολογικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων 230 ατόμων κατ΄έτος.
 • Η μέση σύνταξη για την τετραετία 2010-2013 δεν αυξάνεται και από το 2014 και μετά αυξάνεται κατά 2% ετησίως.

Η οικονομική επιβάρυνση του ΕΤΑΤ, όπως φαίνεται στον πίνακα δεν καλύπτεται πέραν του 2017 υπό συνθήκες φυσιολογικής εξόδου. Ενώ με τη «βίαιη» έξοδο της «εθελούσιας» εξόδου 550  περίπου ατόμων κατ΄έτος  για τα έτη 2007-2011 δεν καλύπτεται πέραν του 2014.

Τα διαθέσιμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ. Δεν επαρκούν να πληρωθούν οι συντάξεις πέραν του έτους 2014 (βλ.πίνακα)

Έχουμε εκφράσει με αγώνες, συνδικαλιστικούς, νομικούς και δικαστικούς την αντίθεσή μας στην ίδρυση και λειτουργία του θνησιγενούς μορφώματος που λέγεται ΕΤΑΤ. Επιπλέον  οι νόμοι 3371/05 και 3455/06 ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΤΑΤ, έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί με τις δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου και Εφετείου. Είναι όμως προφανές ότι η εξέλιξη των διαθεσίμων του θα ήταν διαφορετική:

 • Εάν είχαν αποδοθεί στο ΕΤΑΤ τα 350 εκ.ευρώ και πλέον (διαφορά μεταξύ αναλογιστικής μελέτης της Τράπεζας 1,5 εκ.ευρώ και της οικονομικής μελέτης 1,150 εκατ.ευρώ)
 • Εάν αποδίδονταν οι εισφορές όλων των εργαζομένων και της Τράπεζας (7,25% και 7,5% αντίστοιχα, δηλαδή 14,75% επί του συνόλου των αποδοχών)
 • Εάν δεν υπήρχαν οι πάνω από 2000 απώλειες θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τις τεράστιες απώλειες εισφορών στα διαθέσιμα του ΕΤΑΤ.

Εύλογα προκύπτουν ερωτήματα και έντονη ανησυχία από τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 και συνταξιούχους.

ü  Τι θα ισχύσει μετά την κατάρρευση του ΕΤΑΤ;

ü  Ποιο θα είναι το ύψος της σύνταξής τους;

ü  Από ποιον ασφαλιστικό φορέα θα παίρνουν τη σύνταξή τους στο μέλλον;

Κανείς δε γνωρίζει  να απαντήσει με βεβαιότητα μέχρι στιγμής. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια όλων – ασφαλισμένων και συνταξιούχων- φτάνει μέχρι  «παροξυσμού» γιατί οι διαγραφόμενες «λύσεις» παραπέμπουν μόνο σε δραματικά αρνητικές εξελίξεις. Το τοπίο αναμένεται να «ξεκαθαρίσει» με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου ή με υπουργικές αποφάσεις, μετά την εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών για κάθε Επικουρικό Ταμείο.

Ήδη κυκλοφορούν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ποσοστά αναπλήρωσης που κυμαίνονται συνολικά  από 5%  έως 12% επί των συνταξίμων αποδοχών για 40 χρόνια εργασίας ή και πλήρους ενσωμάτωσής της στην κύρια σύνταξη.

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής:

 • Θα ισχύσουν οι παραπάνω περιορισμοί και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης (όπως το ΕΤΑΤ) που χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ;
 • Τι θα απογίνουν οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τα όρια ηλικίας για να πάρουν τη σύνταξή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ;

Ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα των Τραπεζοϋπαλλήλων – ΟΤΟΕ, Σύλλογοι Εργαζομένων και Συνταξιούχων, ΟΣΤΟΕ- επιβάλλεται να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Γιατί:

 1. 1. Οι απώλειες στη σύνταξη, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ θα είναι τεράστιες και προκαλούν σοκ. Θα ανέλθουν μέχρι και 82,75% του συντάξιμου μισθού για 35 χρόνια ασφάλισης.

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος 55 ετών με 35 χρόνια κύρια (ΙΚΑ) και 35 χρόνια Επικουρική (ΤΕΑΠΕΤΕ) και  2.500€ συντάξιμες αποδοχές παίρνει σύνταξη:

35+35=70  Χ1,65714%Χ2.500=2.900€

Εάν ισχύσει το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια στην Επικουρική, τότε μέχρι  να συμπληρώσει το 58ο έτος ηλικίας –  οπότε και δικαιούται σύνταξη από το ΙΚΑ-  θα παίρνει: 2.500Χ 20%=500€. Δηλαδή μείωση 82,75%

Παράδειγμα 2

Ασφαλισμένη 50 ετών με 28 χρόνια κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ) και 28 χρόνια Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΕΤΕ) και 2000€ συντάξιμες αποδοχές θα πάρει σύνταξη από το ΕΤΑΤ:

28+28=56Χ1,65715%Χ2000=1856€

Εάν ισχύσει το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια σε φορέα επικουρικής ασφάλισης μέχρι να συμπληρώσει του 65ο έτος της ηλικίας που δικαιούται σύνταξη  από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, δηλ. επί 15 χρόνια, θα παίρνει σύνταξη  20%Χ28/35=16%Χ2000=320€. Δηλαδή μείωση 82,75%.

Εάν το 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης μειωθεί στο 5% έως 12% για 40 χρόνια  ασφάλισης τότε θα μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Το ύψος της Επικουρικής δε θα υπερβαίνει τη λεγόμενη «βασική» του κ.Λοβέρδου των 360€.

 1. 2. Οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν μεγαλύτερες εισφορές κατά 141,66% επί του συνόλου των αποδοχών τους (7,25% έναντι 3% των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ επί του ανωτάτου ορίου των αποδοχών)

Η κυβέρνηση, το ΔΝΤ και η ΕΕ αποδομούν κάθε έννοια Κοινωνικής Ασφάλισης, καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Καταργούν το δημόσιο,   κοινωνικό, αναδιανεμητικό και αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα και το μετατρέπουν σε κεφαλαιοποιητικό, ατομικό. Το κράτος αποσύρεται από κάθε είδους εγγύηση των συντάξεων ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες στην κερδοσκοπική ιδιωτική ασφάλιση. Η σύνταξη θα αποτελεί πλέον ατομική ευθύνη κάθε εργαζόμενου.

Εάν δεν λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της χρηματοδότησης των Επικουρικών Ταμείων οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση και το κλείσιμο. Το μέλλον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαγράφεται ζοφερό.

Ή θα αναγκαστούν να αποδεχτούν Επικουρικές συντάξεις τύπου προνοιακού επιδόματος ή θα ενταχθούν μετά τη διάλυση των Επικουρικών Ταμείων μαζικά και υποχρεωτικά στο προβληματικό, ελλειμματικό ΕΤΕΑΜ, «το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους» (ν. 3455/06 αρθ.58 παρ.6, ν.2084/92 αρθ.76)

Η απάντηση μπορεί και πρέπει να δοθεί με ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες, με τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές σ΄έναν αγώνα που θα εξαναγκάζει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, να εγκαταλείψει τη λογική του Πόντιου Πιλάτου απέναντι στην ασύδοτη δράση των Τραπεζών. Οι Τράπεζες να αναλάβουν τη διασφάλιση και διατήρηση του σημερινού επιπέδου επικουρικών συντάξεων και παροχών, να εγγυηθούν τις συντάξεις σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να υποχρεωθούν να καταβάλλουν στα Ταμεία τα δισεκατομμύρια ευρώ που τους δώρισαν με νομοθετικές «ρυθμίσεις» οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ένα Σχόλιο

Subscribe to comments with RSS.

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.

  ΕΞΑΡΧΟΣ

  14 Δεκεμβρίου, 2010 at 12:00 μμ


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: