Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις Τράπεζες

leave a comment »

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις Τράπεζες

Η βαθιά και παρατεταμένη κρίση που έπληξε όλες τις αναπτυγμένες χώρες μαζί και τις χώρες της ΕΕ, έφερε στην επιφάνεια βαθύτερα «εγγενή προβλήματα» στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πολιτική «φιλελευθεροποίησης» (απορρύθμισης, ιδιωτικοποίησης, μεγάλης πιστωτικής επέκτασης, «τιτλοποίησης» δανείων, κά), έπαιξε αρνητικό ρόλο και έφερε τα τραπεζικά συστήματα πολλών χωρών στα πρόθυρα της κατάρρευση. Η δημόσια κρατική παρέμβαση με διάθεση εκατοντάδων δις€, καλείται να πληρώσει τα «σπασμένα» της πολιτικής φιλελευθεροποίησης, φορτώνοντας τεράστια βάρη στους κρατικούς προϋπολογισμούς και τελικά στους φορολογούμενους. Το γεγονός αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και την ευκαιρία ενεργοποίησης της διαδικασίας πλήρους επανασχεδιασμού του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου του σημερινού τραπεζικού συστήματος. Σε ένα τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα όπως είναι ο ρόλος των τραπεζών, ο ΣΥΡΙΖΑ, με προσεκτική, υπεύθυνη και επίμονη προσπάθεια στελεχών του και επιστημόνων, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης πολιτικής για το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα. Οι τράπεζες, λόγω της κρίσιμης λειτουργίας που ασκούν για την σταθερότητα της οικονομίας, για το αναπτυξιακό μοντέλο και τις βιώσιμες επενδύσεις καθώς και για την απασχόληση και την κοινωνία γενικότερα, αποτελούν ένα πεδίο στρατηγικής σημασίας για την Αριστερά. Η ασφάλεια των καταθέσεων, η προστασία δηλαδή της αποταμίευσης της κοινωνίας, αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ θεμελιώδες ζήτημα. Η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και η εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών ανάγεται ως εκ τούτου σε άμεση προτεραιότητα. Η αναγκαία σταθερότητα του τραπεζικού τομέα είναι ωστόσο άμεσα συνυφασμένη με τους στόχους και τη στρατηγική των τραπεζών. Μακριά από επικίνδυνες, αποσταθεροποιητικές και αμφίβολης νομιμότητας δραστηριότητες και πρακτικές κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το τραπεζικό μοντέλο για το οποίο εργαζόμαστε θα είναι σε προνομιακή θέση για να εγγυηθεί τις καταθέσεις των πολιτών και να χρηματοδοτήσει ταυτοχρόνως την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ διακρίνονται σε δύο δέσμες:  Τις άμεσες μετεκλογικές που επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της σταθερότητας και εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα, στην οικονομία και στην αγορά.  Τις μεσοπρόθεσμες δράσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου υγιούς τραπεζικού μοντέλου που θα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κοινωνικής λογοδοσίας και ελέγχου και θα επικεντρώνεται στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω βιώσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε άμεση συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά τμήματα των πανεπιστημίων, τους Ο.Τ.Α και την κοινωνία των πολιτών. [Α] Άμεσα μετεκλογικά μέτρα 1. Εγγύηση καταθέσεων και ενίσχυση ρευστότητας: Στόχος μας είναι όχι μόνο η εφαρμογή μέτρων για την εγγύηση των καταθέσεων αλλά και η θέσπιση ισχυρών κινήτρων για τον επαναπατρισμό και την επανακατάθεση ποσών που έχουν αποσυρθεί από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. 2. Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Η ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία. Οι κυβερνήσεις των μνημονίου ωστόσο, υποκύπτοντας στα συμφέροντα των τραπεζιτών και της εγχώριας επιχειρηματικής ελίτ, σχεδίαζαν μια ανήκουστη για τα παγκόσμια δεδομένα μέθοδο: το κράτος θα έσωζε τις τράπεζες με 50 δις ευρώ χωρίς ωστόσο να αποκτήσει δικαιώματα στη διαχείρισή τους. Σε αντίθεση με τους επαχθείς για το Δημόσιο, άρα και τους φορολογούμενους, όρους που σχεδίαζαν οι κυβερνήσεις του μνημονίου πρέπει να προωθηθεί η άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης για ανακεφαλαιοποίηση με κοινές μετοχές μετά ψήφου ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελλήνων φορολογουμένων. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιωχθεί η συμμετοχή στην ΑΜΚ και των ιδιωτικών κεφαλαίων, αρκεί να μην ανατρέπεται το εύλογο δικαίωμα για δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών που θα απορρέει από το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην κάλυψη της αναγκαίας ΑΜΚ της κάθε Τράπεζας. 3. Δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος στις τράπεζες που λειτουργούν με δημόσιο χρήμα: Όσες τράπεζες ανακεφαλαιοποιηθούν χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους, δεν μπορούν παρά να τεθούν υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Αυτό δεν αποτελεί μόνο θέμα αρχής αλλά και κοινής λογικής εφόσον το κράτος καλείται να σώσει το τραπεζικό σύστημα, τοποθετώντας στις τράπεζες τεράστια ποσά που το ίδιο θα δανειστεί. Αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητη συνθήκη για τη μελλοντική λειτουργία των τραπεζών και την επένδυση σε βιώσιμες παραγωγικές δραστηριότητες που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση του αύριο. Η λειτουργία των δημόσιων τραπεζών θα διέπεται από υψηλό βαθμό κοινωνικής λογοδοσίας, διαβούλευσης με παραγωγικούς φορείς και διαφάνειας και θα υπάγεται σε έλεγχο των αποτελεσμάτων τους με βάση προσυμφωνημένους ποσοτικούς δείκτες και στόχους (Συμβάσεις Απόδοσης). Ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων καθώς και η άσκηση πολιτικής στον τραπεζικό τομέα θα ελέγχεται από ειδικό φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα διέπεται επίσης από διαφάνεια και κοινωνική διαβούλευση. Διευκρινίζεται ότι ο εποπτικός έλεγχος των τραπεζών, θα εξακολουθεί να ασκείται από τις ίδιες αρχές εποπτείας (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ.), σύμφωνα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες για το τραπεζικό σύστημα. 4. Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Επείγει η ένταξη των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης μέσω του ΤΧΣ καθότι το ποσό που έχει προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συμπεριλαμβάνει τις κεφαλαιουχικές ανάγκες των δύο αυτών τραπεζών που προέκυψαν λόγω του PSI. Είναι δυνατόν παράλληλα να εξεταστεί η προοπτική συγχώνευσης δημόσιων τραπεζών (όπως π.χ. Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα Αττικής) για να μειωθεί το κόστος ανακεφαλαιοποίησης και το λειτουργικό τους κόστος. 5. Εξασφάλιση ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος: Η Ε.Κ.Τ μέχρι σήμερα παρέχει ικανοποιητική ρευστότητα. Προτείνουμε να ενταθεί η προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε άμεσα τις αποφάσεις της ΕΚΤ για στήριξη των ελληνικών τραπεζών με τη βοήθεια της ΤτΕ. Άμεση ενίσχυση της ρευστότητας μπορεί να προκύψει έπειτα από διαπραγμάτευση και από την δέσμευση κεφαλαίων του ΕΣΠΑ -που ρεαλιστικά δεν είναι άμεσα απορροφήσιμα- στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία ορίου κάλυψης Εγγυητικών Επιστολών και Ενέγγυων Πιστώσεων των ελληνικών τραπεζών προς το εξωτερικό. Σήμερα με τη διαβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αυτές δεν γίνονται δεκτές στο εξωτερικό με αποτέλεσμα για την κάλυψη εισαγωγών να απαιτείται η καταβολή μετρητών ή η δέσμευση μετρητών που αφαιρούνται από την αγορά. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι 1 με 1,5 δις ευρώ. 6. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στις μεταξύ τους συναλλαγές και στις συναλλαγές με τις τράπεζες: Προτείνουμε την προώθηση μιας σειράς εξειδικευμένων μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά, παρέχοντας εγγυήσεις που να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές. Έχουμε επίσης εντοπίσει και θα προωθήσουμε την άρση του αποκλεισμού που υφίστανται πολλές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τον τραπεζικό τομέα. Αναγνωρίζουμε τέλος τη σοβαρότητα που παρουσιάζει το φαινόμενο των ακάλυπτων επιταγών και επεξεργαζόμαστε σειρά μέτρων για την άμβλυνση του σημαντικού αυτού προβλήματος. 7. Υπερχρέωση: Εφαρμογή των ολοκληρωμένων προτάσεων που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων και των αγροτών. 8. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και εισπρακτικές εταιρίες: Προτείνουμε την αναμόρφωση του ΤΕΙΡΕΣΙΑ ώστε να προσαρμοστεί ο τρόπος απεικόνισης των στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στην πραγματικότητα που προκάλεσε η οικονομική ύφεση. Αυτό θα δώσει ουσιαστική δυναμική στην προσπάθεια «επανεκκίνησης» της οικονομίας. Επίσης, θα επιδιώξουμε τον περιορισμό της λειτουργίας των «εισπρακτικών» εταιρειών, έτσι ώστε να μην προκαλούνται πιέσεις σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω οικονομικής κρίσης. 9. Τρόπος διοίκησης των τραπεζών : Πρέπει να θεσπιστεί ένα μοντέλο διοίκησης των δημόσιων τραπεζών με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων, στη βάση συμφωνίας, που θα υπογράφεται με την εκάστοτε διοίκηση. Η αξιολόγηση των διοικήσεων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα αποτελέσματα σε σχέση μ’ αυτούς τους στόχους που θα πρέπει να εκπληρώνουν. Πρέπει επίσης να επιδιώκεται η ανάδειξη διοικήσεων από στελέχη του τραπεζικού χώρου εφόσον αυτό είναι εφικτό. [Β] Μέτρα μεσοπρόθεσμα με ορίζοντα πέραν των 10 μηνών Άξονας 1ος: Δημιουργία μιας νέας τραπεζικής ηθικής – Αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους καταθέτες – Κατάργηση κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων  Περιορισμός δραστηριοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα των τραπεζών που θέτουν υπό αβεβαιότητα τις καταθέσεις και διοχετεύουν πόρους στην χρηματιστική σφαίρα της οικονομίας. Καθορισμός ορίου τοποθετήσεων σε επενδυτικά προϊόντα ως προς τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας.  Αυστηρός έλεγχος των συναλλαγών με υπεράκτιες εταιρείες (off-shore) σε συνδυασμό με τα μέτρα που προτείνονται για τη φοροδιαφυγή.  Κατάργηση όλων των αδικαιολόγητων χρεώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές, των καταχρηστικών όρων στα δάνεια και εκλογίκευση των επιτοκίων στη βάση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την υπερχρέωση.  Κατάργηση κάθε εργασιακής πρακτικής που συσχετίζει τις αμοιβές των εργαζομένων με την προώθηση κοινωνικά και ηθικά αθέμιτων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Άξονας 2ος: Ενθάρρυνση της αποταμίευσης των νοικοκυριών για την χρηματοδότηση χρήσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας Διαμόρφωση καινοτομικών τραπεζικών υπηρεσιών αλληλέγγυας αποταμίευσης και χρηματοδότησης στα πρότυπα της ευρωπαϊκής εμπειρίας για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων υψηλής κοινωνικής χρησιμότητας όπως νέες επιχειρήσεις της συνεταιριστικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μεγάλα έργα υποδομής για ΑΠΕ και πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις οίκο-τουρισμού, καινοτομικές επιχειρήσεις νέων επιστημόνων έντασης γνώσης, συνεταιρισμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιολογικές καλλιέργειες, κλπ. Άξονας 3ος: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης δέσμης υπηρεσιών για τις μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τις νέες υγιείς παραγωγικές επιχειρήσεις της συνεταιριστικής και αλληλέγγυας οικονομίας  Πολιτική προσαρμοσμένης πιστοδοτικής πολιτικής στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων (microfinance) στα πρότυπα της ευρωπαϊκής εμπειρίας με αποδέκτες πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από την κρίση με στόχο την (επαν)ένταξη τους στην αγορά εργασία (άνεργοι, νέοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, , κλπ) και νέες επιχειρήσεις της αλληλέγγυας και συνεταιριστικής οικονομίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η χρηματοδότηση θα επικεντρώνεται σε κλάδους που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές στις διεθνείς αγορές και προάγουν τον οικολογικό και ενεργειακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.  Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών για την εξατομικευμένη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Συμπληρωματικά, προτείνεται η εισαγωγή σε κάθε τράπεζα θέση «Συμβούλου Τοπικών Αναπτυξιακών Σχεδίων» με στόχο την μεγαλύτερη συμβολή των τραπεζών στην τοπική ανάπτυξη και την ανίχνευση τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που χρήζουν στήριξης. Άξονας 4ος: Αναβάθμιση του ρόλου και ευθυνών εργαζομένων για την υλοποίηση των στόχων των τραπεζών δημοσίου συμφέροντος  Κατάργηση τρόπων αμοιβής εργαζομένων που οδηγούν σε στρεβλώσεις και όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων (π.χ. στοχοθεσία, μπόνους).  Αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διοίκηση των τραπεζών δημοσίου συμφέροντος.  Αύξηση δαπανών για κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ανταπόκριση των εργαζομένων στα νέα και αυξημένα καθήκοντα της τραπεζικής δημοσίου συμφέροντος. Άξονας 5ος: Χρηματοδότηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ικανοποίηση των κοινωνικών/ συλλογικών αναγκών Ίδρυση Δημόσιας Επενδυτικής Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για την προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υψηλής τεχνολογίας καινοτόμων δραστηριοτήτων και πράσινης ανάπτυξης . Εναλλακτικά, για να μη η ίδρυση ν χρειαστεί η ίδρυση νέας τράπεζας, μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση ανάληψης αυτής της δραστηριότητας από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ με την κατάλληλη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει.

Written by antiracistes

13 Ιουνίου, 2012 στις 12:23 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: