Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ο αγώνας για την παιδεία συνεχίζεται (Γράφει η Μα­ρία Ελέ­νη Λο­γο­θέ­τη)

leave a comment »

Ο αγώνας για την παιδεία συνεχίζεται
* Πανελλαδικό διήμερο δράσεων την Τετάρτη και την Πέμπτη

http://www.epohi.gr/portal/politiki/15342-o-agonas-gia-tin-paideia-synexizetai
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Τη συ­νέ­χι­ση της α­περ­γίας για 12η βδο­μά­δα α­πο­φα­σί­σα­με οι ερ­γα­ζό­με­νοι του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών (ΕΚ­ΠΑ), στη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση του συλ­λό­γου μας την πε­ρα­σμέ­νη Πα­ρα­σκευή. Την ί­δια α­πό­φα­ση πή­ραν και οι ερ­γα­ζό­με­νοι του Ε­ΜΠ. Σε α­περ­για­κές κι­νη­το­ποιή­σεις βρί­σκο­νται και σύλ­λο­γοι άλ­λων Πα­νε­πι­στη­μίων της χώ­ρας (Ιωαν­νί­νων, Α­ΠΘ, κ.α.).
Την ε­βδο­μά­δα που πέ­ρα­σε, η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χεί­ρη­σε να δη­μιουρ­γή­σει κλί­μα «κοι­νω­νι­κού αυ­το­μα­τι­σμού», α­ξιο­ποιώ­ντας τους έν­θερ­μους υ­πο­στη­ρι­κτές της στα ΜΜΕ και τις κομ­μα­τι­κές ε­φε­δρείες της στο χώ­ρο των φοι­τη­τών. Και αυ­τή η προ­σπά­θεια να στρα­φούν φοι­τη­τές και γο­νείς ε­να­ντίον ερ­γα­ζό­με­νων, έ­πε­σε στο κε­νό. Οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, ο έ­νας με­τά τον άλ­λο, α­πο­φα­σί­ζουν κα­τα­λή­ψεις των σχο­λών τους, ε­νά­ντια στην πο­λι­τι­κή που ο­δη­γεί τους ί­διους και τις οι­κο­γέ­νειές τους στην ε­ξα­θλίω­ση.
Το υ­πουρ­γείο προ­σέ­φυ­γε για μια α­κό­μη φο­ρά στα δι­κα­στή­ρια ζη­τώ­ντας να κη­ρυ­χθεί η α­περ­γία πα­ρά­νο­μη και κα­τα­χρη­στι­κή. Πα­ρά τις προ­σπά­θειες εκ­φο­βι­σμού, οι α­περ­γοί συ­νε­χί­ζουν.
Την Πέ­μπτη, 21/11, πα­ρα­μο­νή των Γε­νι­κών Συ­νε­λεύ­σεων των συλ­λό­γων του ΕΚ­ΠΑ και του Ε­ΜΠ, το Α­ΣΕΠ με­τέ­τρε­ψε σε τε­λι­κούς τους προ­σω­ρι­νούς πί­να­κες μο­ριο­δό­τη­σης που ε­ξέ­δω­σε τη Δευ­τέ­ρα, 18/11. Η δη­μο­σιο­ποίη­ση προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων των ερ­γα­ζό­με­νων δεν έ­γι­νε ε­πει­δή κά­ποιοι «δε σέ­βο­νται τη νο­μι­μό­τη­τα», αλ­λά προ­κει­μέ­νου, οι ερ­γα­ζό­με­νοι, έ­χο­ντας τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­λέγ­ξουν ο έ­νας τα στοι­χεία που εί­χε δη­λώ­σει ο άλ­λος, να μπουν σε μια δια­δι­κα­σία α­ντε­γκλή­σεων και να α­παι­τή­σουν να α­νοί­ξουν οι Διευ­θύν­σεις Διοι­κη­τι­κού για να στα­λούν τα «σω­στά» στοι­χεία. Πέ­ρα α­πό το σπά­σι­μο της α­περ­γίας, μια τέ­τοια α­πό­φα­ση θα προ­σέ­δι­δε έ­να βαθ­μό «νο­μι­μο­ποίη­σης» στη λί­στα του Α­ΣΕ­Π, δί­νο­ντας το α­παι­τού­με­νο άλ­λο­θι «α­ξιο­λό­γη­σης» στις α­πο­λύ­σεις. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι αρ­νή­θη­καν να συ­μπρά­ξουν σε αυ­τή τη δια­δι­κα­σία.
Την ί­δια μέ­ρα, έ­χο­ντας στα χέ­ρια του τις μα­ζι­κές α­πο­λύ­σεις στα 8 με­γα­λύ­τε­ρα Α­ΕΙ της χώ­ρας, ο υ­πουρ­γός Παι­δείας κά­λε­σε σε «διά­λο­γο» πρυ­τά­νεις και ερ­γα­ζό­με­νους. Πέ­ραν του ε­πι­κοι­νω­νια­κού χα­ρα­κτή­ρα αυ­τής της κί­νη­σης, ο­ποιοσ­δή­πο­τε διά­λο­γος υπ’ αυ­τές τις συν­θή­κες δεν μπο­ρεί πα­ρά να α­φο­ρά την ε­πό­με­νη μέ­ρα των α­πο­λύ­σεων, το πώς δη­λα­δή θα λει­τουρ­γή­σουν τα Α­ΕΙ με τη μείω­ση του προ­σω­πι­κού τους που φτά­νει το 50%. Με fast truck συμ­βά­σεις ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου; Με την α­νά­θε­ση της κά­λυ­ψης των κε­νών σε ε­ται­ρείες; Με τη με­τα­κύ­λι­ση του κό­στους στους φοι­τη­τές και τις οι­κο­γέ­νειές τους, μέ­σω ε­πι­βο­λής δι­δάκ­τρων, μια και η μειω­μέ­νη κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση δεν αρ­κεί για να γί­νουν ό­λα αυ­τά;
Ο σύλ­λο­γος διοι­κη­τι­κού προ­σω­πι­κού του ΕΚ­ΠΑ α­πο­φά­σι­σε να μην προ­σέλ­θει σε κα­νέ­να «διά­λο­γο» με τον υ­πουρ­γό, τη στιγ­μή που 400 ερ­γα­ζό­με­νοι έ­χουν τε­θεί σε δια­θε­σι­μό­τη­τα με­τά α­πό «μο­ριο­δό­τη­ση», 60 με­τά την κα­τάρ­γη­ση του κλά­δου τους και 200 βρί­σκο­νται σε αρ­γία λό­γω άρ­νη­σής τους να α­πο­γρα­φούν (τα στοι­χεία αυ­τά α­φο­ρούν μό­νο το ΕΚ­ΠΑ). Η α­περ­γία των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Α­ΕΙ έ­χει ή­δη πε­τύ­χει κά­τι πο­λύ ση­μα­ντι­κό: Κα­θυ­στέ­ρη­σε την ο­λο­κλή­ρω­ση του πρώ­του κύ­μα­τος δια­θε­σι­μό­τη­τας-α­πο­λύ­σεων στο δη­μό­σιο, το ο­ποίο η κυ­βέρ­νη­ση στό­χευε να κλεί­σει στις 16 Σε­πτεμ­βρίου, και α­νά­γκα­σε σε μια υ­πο­χώ­ρη­ση ως προς τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις, α­φού το δεύ­τε­ρο κύ­μα, που θα ο­λο­κλη­ρω­νό­ταν στα μέ­σα Δε­κέμ­βρη, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται πλέ­ον για τις αρ­χές του 2014.
Με α­πό­φα­ση των Γε­νι­κών Συ­νε­λεύ­σεων των συλ­λό­γων ερ­γα­ζο­μέ­νων και φοι­τη­τών, την Τε­τάρ­τη 27 και την Πέ­μπτη 28 Νο­εμ­βρίου θα πραγ­μα­το­ποιη­θούν σει­ρά κι­νη­το­ποιή­σεων και εκ­δη­λώ­σεων ε­νά­ντια στην πλή­ρη διά­λυ­ση του δη­μό­σιου και δω­ρεάν πα­νε­πι­στη­μίου, ε­νά­ντια στις α­πο­λύ­σεις και την ποι­νι­κο­ποίη­ση των α­γώ­νων μας. Η Τε­τάρ­τη ο­ρί­στη­κε μέ­ρα πα­νελ­λα­δι­κής δρά­σης ε­νά­ντια στις δια­θε­σι­μό­τη­τες.
Συ­νε­χί­ζο­ντας την προ­σπά­θεια συ­ντο­νι­σμού με άλ­λους ερ­γα­ζό­με­νους του ι­διω­τι­κού και του δη­μό­σιου φο­ρέα, αυ­τή την ε­βδο­μά­δα συ­να­ντιό­μα­στε στο δρό­μο με τους α­περ­γούς των νο­σο­κο­μείων, ε­νώ κα­λού­με σε νέα σύ­σκε­ψη συ­ντο­νι­σμού σω­μα­τεία, ε­πι­τρο­πές α­γώ­να και ερ­γα­ζό­με­νους την Πα­ρα­σκευή 29 Νο­εμ­βρίου.

Μα­ρία Ελέ­νη Λο­γο­θέ­τη,
ερ­γα­ζό­με­νη στο ΕΚ­ΠΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: