Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συστάθηκε ως ανεξάρτητο ειδικό εποπτικό όργανο της δημόσιας διοίκησης με οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία καθώς και διοικητική αυτοτέλεια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εμπιστοσύνης των αγορών, της διαφάνειας της χρηματιστηριακής αγοράς, της οικονομικής σταθερότητας, της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης του οικονομικού εγκλήματος.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, αποτελούν τους δύο εποπτικούς φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η μόνη που έχει υποστεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των μνημονιακών ρυθμίσεων, μέτρα που έχουν οδηγήσει σε σοβαρότατη υποβάθμισή της, υπονομεύοντας την προαπαιτούμενη οικονομική και λειτουργική της ανεξαρτησία, καθώς και τη διοικητική της αυτοτέλεια.
Με τις ρυθμίσεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αποκτήσει πλέον μια αρνητική ιδιαιτερότητα, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπόκειται στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Δημόσιο Τομέα και η εξαίρεσή της έχει αναγνωριστεί μόνο αναφορικά με το σύστημα κινητικότητας των στελεχών.
Η αλματώδης αύξηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των απαιτήσεων τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη αποχώρηση του προσωπικού της, που οφείλεται στην συνολική υποβάθμισή της, αντιμετωπίζεται από τη Διοίκησή της χωρίς κεντρικό συνολικό σχεδιασμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χωρίς καμία πρόβλεψη δημιουργίας κινήτρων για τη διακοπή του κύματος αποχωρήσεων.
Παρά ταύτα, το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την έναρξη της εφαρμογής των μνημονιακών ρυθμίσεων και της συνεπακόλουθης δυσμενούς μεταβολής των εργασιακών του όρων, συνεχίζει να επιδεικνύει το ίδιο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του και να στηρίξει το έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόσο εγχώρια, όσο και διεθνώς.
Ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με οργανόγραμμα που δεν ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες λειτουργίας της, όπου θα περιλαμβάνονται τόσο οι αναλυτικές αρμοδιότητες (περίγραμμα θέσεων), όσο και αντικειμενικά, αναλυτικά και μετρήσιμα κριτήρια που θα αφορούν την επιλογή και αξιολόγηση των στελεχών της, δυσχεραίνει την εκτέλεση του έργου των υπηρεσιών της και εκθέτει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το προσωπικό της σε διαρκείς κινδύνους.
Επιπρόσθετα, οι αποφάσεις της Διοίκησης, σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνονται αιφνιδιαστικά, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος Εργαζομένων να ερευνά, κατ’ ανάγκη, τη νομιμότητά τους.
Ως απόρροια της εν λόγω διαλυτικής συμπεριφοράς, επιβαρύνονται δραματικά οι συνθήκες εργασίας. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τη μέχρι τώρα στάση της δείχνει να αποφεύγει την ανάληψη των ευθυνών που της αναλογούν, ενώ η ασυνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεων έχει δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, έλλειψης εμπιστοσύνης και σεβασμού στους εργαζόμενους.
Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τους λόγους αυτούς: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 48ωρη προειδοποιητική απεργία στις 7 και 8/11/2017:
ΖΗΤΑ για ακόμα μια φορά από τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
-να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
-να μεριμνήσει άμεσα για την επείγουσα στελέχωση των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με ορθολογική και δίκαιη διαχείριση των υφιστάμενων ανθρωπίνων πόρων και με πρόσληψη νέων, ικανών και κατάλληλων στελεχών και
-να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις της και να επαναξιολογήσει τις ενέργειές της, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό

Written by antiracistes

7 Νοεμβρίου, 2017 στις 9:09 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: