Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Posts Tagged ‘Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – Ανακοίνωση Νο 46, Αθήνα 16/06/2010ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) ανακοίνωση νο. 46

with one comment

Ανακοίνωση Νο  46,  Αθήνα 16/06/2010

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ενσωμάτωσή τους στην «αναλογική» σύνταξη ή δραματική μείωσή τους;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο αγώνας για το ασφαλιστικό μας αφορά όλους, παλιούς και νέους, χωρίς διαχωρισμούς! Οι διαχωρισμοί το  μόνο που εξυπηρετούν είναι η χειροτέρευση της ασφάλισης τόσο για τους παλιούς, όσο και για τους νέους! Αγωνιζόμαστε για  ένα ασφαλιστικό σύστημα δημόσιο, αναδιανεμητικό και κοινωνικά δίκαιο.

Με το προσχέδιο του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νόμου, άρθρο 15, όλες οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις (νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, καταστατικές διατάξεις Επικουρικών Ταμείων) οι οποίες προσδιορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης των επικουρικών  συντάξεων για τους σφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης ή με ανάλογη μείωση του ποσοστού για μικρότερο χρόνο ασφάλισης ή μεγαλύτερο ποσοστό ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ταμείου) ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

Όλα  εξαρτώνται από το αποτέλεσμα «των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας» που θα εκπονήσει μέχρι το τέλος του 2011 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία «θα καθορίσει και το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων». Εάν τα  Διοικητικά Συμβούλια των ταμείων δεν προχωρήσουν στην αποδοχή της πρότασης, τότε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αποφασίζονται από τον Υπουργό Εργασίας.

Στις επερχόμενες αρνητικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης και της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) υπάγονται δυστυχώς όλοι οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 και εργαζόμενοι στην Εμπορική μετά την υποχρεωτική υπαγωγή τους (ν.3455/18.04.06 αρθ.26) στο ΕΤΑΤ. Στο προσχέδιο  αναφέρεται ρητά η κατάργηση της διάταξης (αρθ.146 ν.3655/2008, ν.Πετραλιά) με την οποία εξαιρούνταν με ρητή αναφορά το ΕΤΑΤ από τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας. Επίσης εξαιρούνταν από τη σταδιακή αναπροσαρμογή  εντός οκταετίας της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, στο ποσοστό 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης, που θα πραγματοποιούνταν με ισόποση ετήσια μείωση,  από 01/01/2013 (επειδή χορηγεί σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης).

Για τους ασφαλισμένους μετά την 01/01/93 καθώς και τους προσληφθέντες στην Τράπεζα μετά την 01/01/2005, οι οποίοι είναι όλοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με το προσχέδιο, ισχύει το αρθ.54 του ν.2084/92, που αναφέρει ότι: το ύψος της επικουρικής σύνταξης δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από τη σύνταξη της  αναλογιστικής μελέτης.

Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) είναι ΝΠΔΔ, (ν.3371/05 αρθ.60) δεν έχει καταστατικό.

 • Καταβάλλει τα ποσά των συντάξεων που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται στους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών (του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους εργαζόμενους στην Εμπορική) και μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων (όρια ηλικίας, χρόνια ασφάλισης) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
 • Καταβάλλει τη διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ και των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων (ΤΕΑΠΕΤΕ)
 • Οι πόροι του ΕΤΑΤ για την καταβολή των συντάξεων προσδιορίστηκαν από την οικονομική μελέτη  (ν.3455/06) σε 10 ετήσιες δόσεις. Εισφορά για την Εμπορική 377,32 εκατ.ευρώ και για την Πειραιώς 49,9 εκατ.ευρώ. Το ποσό κάθε δόσης μαζί με τους τόκους ανέρχεται σε 42.955.963 € για την Εμπορική και 5.972.858 € για την Πειραιώς.

Σύνολο: 48.928.821Χ10= 489.288.210 € (Εγκ. φ.20203/ΟΙΚ.19189/7-11-                                       06/Υπ.Απασχόλησης)

 • Το ΕΤΑΤ δεν έχει άλλους πόρους. Δεν εισπράττει εισφορές εργαζομένων και Τράπεζας.
 • Οι εισφορές εργαζομένων και Τράπεζας που παρακρατούνται κατατίθενται στο ΕΤΕΑΜ (Ν.3371/2005, Εγκ.Φ.20203/οικ.19189/7.11.06 Υπουργείο Απασχόλησης)

*Ο υπολογισμός έγινε επί 11  μήνες γιατί το ΕΤΑΤ άρχισε τη λειτουργία του από 18/04/06, ημερομηνία ισχύος του ν.3455, αρθ.26.

ΣΕΝΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

 • Α΄σενάριο: Ο αυξημένος αριθμός συνταξιοδοτήσεων καθορίζεται από το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας και την ασύδοτη δράση της CA στις εργασιακές σχέσεις (αυταρχισμός, απολύσεις) σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων αποχώρησης.
 • Β΄ σενάριο:  Προβλέπει φυσιολογικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων 230 ατόμων κατ΄έτος.
 • Η μέση σύνταξη για την τετραετία 2010-2013 δεν αυξάνεται και από το 2014 και μετά αυξάνεται κατά 2% ετησίως.

Η οικονομική επιβάρυνση του ΕΤΑΤ, όπως φαίνεται στον πίνακα δεν καλύπτεται πέραν του 2017 υπό συνθήκες φυσιολογικής εξόδου. Ενώ με τη «βίαιη» έξοδο της «εθελούσιας» εξόδου 550  περίπου ατόμων κατ΄έτος  για τα έτη 2007-2011 δεν καλύπτεται πέραν του 2014.

Τα διαθέσιμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ. Δεν επαρκούν να πληρωθούν οι συντάξεις πέραν του έτους 2014 (βλ.πίνακα)

Έχουμε εκφράσει με αγώνες, συνδικαλιστικούς, νομικούς και δικαστικούς την αντίθεσή μας στην ίδρυση και λειτουργία του θνησιγενούς μορφώματος που λέγεται ΕΤΑΤ. Επιπλέον  οι νόμοι 3371/05 και 3455/06 ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΤΑΤ, έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί με τις δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου και Εφετείου. Είναι όμως προφανές ότι η εξέλιξη των διαθεσίμων του θα ήταν διαφορετική:

 • Εάν είχαν αποδοθεί στο ΕΤΑΤ τα 350 εκ.ευρώ και πλέον (διαφορά μεταξύ αναλογιστικής μελέτης της Τράπεζας 1,5 εκ.ευρώ και της οικονομικής μελέτης 1,150 εκατ.ευρώ)
 • Εάν αποδίδονταν οι εισφορές όλων των εργαζομένων και της Τράπεζας (7,25% και 7,5% αντίστοιχα, δηλαδή 14,75% επί του συνόλου των αποδοχών)
 • Εάν δεν υπήρχαν οι πάνω από 2000 απώλειες θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τις τεράστιες απώλειες εισφορών στα διαθέσιμα του ΕΤΑΤ.

Εύλογα προκύπτουν ερωτήματα και έντονη ανησυχία από τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 και συνταξιούχους.

ü  Τι θα ισχύσει μετά την κατάρρευση του ΕΤΑΤ;

ü  Ποιο θα είναι το ύψος της σύνταξής τους;

ü  Από ποιον ασφαλιστικό φορέα θα παίρνουν τη σύνταξή τους στο μέλλον;

Κανείς δε γνωρίζει  να απαντήσει με βεβαιότητα μέχρι στιγμής. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια όλων – ασφαλισμένων και συνταξιούχων- φτάνει μέχρι  «παροξυσμού» γιατί οι διαγραφόμενες «λύσεις» παραπέμπουν μόνο σε δραματικά αρνητικές εξελίξεις. Το τοπίο αναμένεται να «ξεκαθαρίσει» με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου ή με υπουργικές αποφάσεις, μετά την εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών για κάθε Επικουρικό Ταμείο.

Ήδη κυκλοφορούν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ποσοστά αναπλήρωσης που κυμαίνονται συνολικά  από 5%  έως 12% επί των συνταξίμων αποδοχών για 40 χρόνια εργασίας ή και πλήρους ενσωμάτωσής της στην κύρια σύνταξη.

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής:

 • Θα ισχύσουν οι παραπάνω περιορισμοί και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης (όπως το ΕΤΑΤ) που χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ;
 • Τι θα απογίνουν οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τα όρια ηλικίας για να πάρουν τη σύνταξή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ;

Ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα των Τραπεζοϋπαλλήλων – ΟΤΟΕ, Σύλλογοι Εργαζομένων και Συνταξιούχων, ΟΣΤΟΕ- επιβάλλεται να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Γιατί:

 1. 1. Οι απώλειες στη σύνταξη, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ θα είναι τεράστιες και προκαλούν σοκ. Θα ανέλθουν μέχρι και 82,75% του συντάξιμου μισθού για 35 χρόνια ασφάλισης.

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος 55 ετών με 35 χρόνια κύρια (ΙΚΑ) και 35 χρόνια Επικουρική (ΤΕΑΠΕΤΕ) και  2.500€ συντάξιμες αποδοχές παίρνει σύνταξη:

35+35=70  Χ1,65714%Χ2.500=2.900€

Εάν ισχύσει το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια στην Επικουρική, τότε μέχρι  να συμπληρώσει το 58ο έτος ηλικίας –  οπότε και δικαιούται σύνταξη από το ΙΚΑ-  θα παίρνει: 2.500Χ 20%=500€. Δηλαδή μείωση 82,75%

Παράδειγμα 2

Ασφαλισμένη 50 ετών με 28 χρόνια κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ) και 28 χρόνια Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΕΤΕ) και 2000€ συντάξιμες αποδοχές θα πάρει σύνταξη από το ΕΤΑΤ:

28+28=56Χ1,65715%Χ2000=1856€

Εάν ισχύσει το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια σε φορέα επικουρικής ασφάλισης μέχρι να συμπληρώσει του 65ο έτος της ηλικίας που δικαιούται σύνταξη  από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, δηλ. επί 15 χρόνια, θα παίρνει σύνταξη  20%Χ28/35=16%Χ2000=320€. Δηλαδή μείωση 82,75%.

Εάν το 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης μειωθεί στο 5% έως 12% για 40 χρόνια  ασφάλισης τότε θα μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Το ύψος της Επικουρικής δε θα υπερβαίνει τη λεγόμενη «βασική» του κ.Λοβέρδου των 360€.

 1. 2. Οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν μεγαλύτερες εισφορές κατά 141,66% επί του συνόλου των αποδοχών τους (7,25% έναντι 3% των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ επί του ανωτάτου ορίου των αποδοχών)

Η κυβέρνηση, το ΔΝΤ και η ΕΕ αποδομούν κάθε έννοια Κοινωνικής Ασφάλισης, καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Καταργούν το δημόσιο,   κοινωνικό, αναδιανεμητικό και αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα και το μετατρέπουν σε κεφαλαιοποιητικό, ατομικό. Το κράτος αποσύρεται από κάθε είδους εγγύηση των συντάξεων ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες στην κερδοσκοπική ιδιωτική ασφάλιση. Η σύνταξη θα αποτελεί πλέον ατομική ευθύνη κάθε εργαζόμενου.

Εάν δεν λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της χρηματοδότησης των Επικουρικών Ταμείων οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση και το κλείσιμο. Το μέλλον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαγράφεται ζοφερό.

Ή θα αναγκαστούν να αποδεχτούν Επικουρικές συντάξεις τύπου προνοιακού επιδόματος ή θα ενταχθούν μετά τη διάλυση των Επικουρικών Ταμείων μαζικά και υποχρεωτικά στο προβληματικό, ελλειμματικό ΕΤΕΑΜ, «το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους» (ν. 3455/06 αρθ.58 παρ.6, ν.2084/92 αρθ.76)

Η απάντηση μπορεί και πρέπει να δοθεί με ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες, με τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές σ΄έναν αγώνα που θα εξαναγκάζει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, να εγκαταλείψει τη λογική του Πόντιου Πιλάτου απέναντι στην ασύδοτη δράση των Τραπεζών. Οι Τράπεζες να αναλάβουν τη διασφάλιση και διατήρηση του σημερινού επιπέδου επικουρικών συντάξεων και παροχών, να εγγυηθούν τις συντάξεις σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να υποχρεωθούν να καταβάλλουν στα Ταμεία τα δισεκατομμύρια ευρώ που τους δώρισαν με νομοθετικές «ρυθμίσεις» οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) εργαζομένων στην Εμπορική

Τράπεζα     www.easp.gr

Ανακοίνωση Νο  39,   Αθήνα  19/02/10

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,

Κάθε μέρα ανοίγει και μια καινούργια πληγή!

Μας είπαν για πάγωμα μισθών, για κουτσούρεμα των επιδομάτων, για κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξιμων αποδοχών, για αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων, για απελευθέρωση των απολύσεων.

Και η τρομοκρατία καλά κρατεί.  Τώρα μιλάνε και για το κόψιμο του 14ου μισθού, αύξηση του ΦΠΑ, και, και, και…

Έτσι μπορεί να λειτουργεί εύκολα το ανέκδοτο του Χότζα που ενώ κατεδαφίζουν τόσα, θέλουν να είμαστε ευχαριστημένοι που δεν έγινε κάτι χειρότερο.

Η κυβέρνηση με όλους τους επικοινωνιακούς τρόπους προσπαθεί να αποδείξει ότι τα μέτρα είναι αναγκαία. Έχει δίκιο! Τα μέτρα είναι αναγκαία για την λογική των αγορών και των λίγων που πάντα επωφελούνται διατηρώντας και αυξάνοντας τα κέρδη τους. Αυτά τα μέτρα δεν απαντούν ούτε στις ανάγκες της κοινωνίας ούτε στοχεύουν σε μία οικονομική ανάκαμψη με αναπτυξιακή προοπτική.

Μας λένε:

Γ. Παπανδρέου :<<Αφαιρέθηκε ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας. Ας κάνουμε τώρα τη δουλειά μας με σκοπό η Ελλάδα να γίνει κυρίαρχη της τύχης

της>>.

Δασκαλόπουλος (ΣΕΒ) : <<΄Η θα υποστούμε συνειδητά ως λαός τις αναγκαίες θυσίες ή θα περιέλθουμε στην ακόμα σκληρότερη κηδεμονία των

Βρυξελλών>>.

Αυτές οι δηλώσεις θέλουν να προετοιμάσουν τους εργαζόμενους να αποδεχθούν ή τουλάχιστον να μην αντιδράσουν, σε νέα μέτρα που θα επιδεινώσουν παραπέρα το εισόδημα μας, θα διαλύσουν το ασφαλιστικό και  τις εργασιακές σχέσεις, θα υποβαθμίσουν ή ακόμη θα καταργήσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα καταργήσουν  τον Οργανισμό Προσωπικού και τους Κανονισμούς Εργασίας,  τα οποία στην Εμπορική Τράπεζα βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο.

Δε θα δεχτούμε το κοινωνικό πραξικόπημα που ετοιμάζουν!

Έχει φτάσει η ώρα να μετρηθούμε και να τους δείξουμε ότι εμείς είμαστε οι πολλοί και ότι εμείς είμαστε που έχουμε το δίκιο!

Written by antiracistes

23 Φεβρουαρίου, 2010 at 5:13 μμ

ΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ

leave a comment »

Ανακοίνωση Νο 36 Αθήνα 03/11/09

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
Μεγάλα κ΄υψηλά τριγύρω μου έχτισαν τείχη.

Και κάθομαι κι απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Ά, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην το προσέξω.

Αλλά δεν ένιωσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ΄έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

ΤΕΙΧΗ, Κ.Καβάφης

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ : H ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Διοίκηση εδώ και τρία χρόνια μεθοδικά αποσαθρώνει τον Οργανισμό Προσωπικού και έχει επιδεινώσει δραματικά τις εργασιακές μας σχέσεις. Κάθε σχέδιο, κάθε σύστημα καινούργιο που υλοποιεί μας πάει πιο πίσω από τα κατοχυρωμένα δικαιώματά μας.

Η κρίση της Τράπεζας είναι βέβαιο ότι φέρνει ασφυκτικές πιέσεις στους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν φέρουν ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, και χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την συμπίεση των εργασιακών μας σχέσεων. Είναι εξίσου όμως βέβαιο ότι αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, όπως συμβαίνει με άλλες ιδιωτικές κερδοφόρες τράπεζες, όπως η Eurobank. Δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι που ζουν τον εργασιακό καιάδα αυτών των τραπεζών – αρκετοί απ΄αυτούς συνάδελφοί μας σήμερα στην Εμπορική.

Αυθαίρετες απολύσεις, ατομικές συμβάσεις, μη ένταξη νέων στον οργανισμό, μείωση προσωπικού, δυσβάστακτη επιβάρυνση των ασφαλιστικών μας ταμείων, κλείσιμο καταστημάτων, αναγκαστικές μεταθέσεις σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, απειλές, ατομική στοχοθεσία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

Η ΕΑΣ στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την απεργιακή κινητοποίηση της 6 Νοέμβρη, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου μας, να ενημερώσουν στα δεδομένα χρονικά περιθώρια όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους στους χώρους εργασίας και στις συγκεντρώσεις στην επαρχία.

Θεωρούμε ότι η απεργία θα πρέπει να ενταχτεί σε μια συνολική προσπάθεια αντίστασης και απόκρουσης των σχεδίων της Διοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή ήταν και η πρόταση που ψηφίσαμε, η οποία εκτός της απεργίας και των περιοδειών περιελάμβανε συνέλευση στο Κεντρικό Κατάστημα, στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό με παράλληλη παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση. Επίσης προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας για τις απολύσεις, συνέντευξη τύπου και συμβολικές καταλήψεις χώρων, αυτόματη κήρυξη απεργίας σε επόμενη απόλυση.

Ήδη η απεργία των εργαζομένων στη Δ/νση Επιθεώρησης σημείωσε συντριπτική επιτυχία με ποσοστό συμμετοχής 76% επί του συνόλου, ενώ η συμμετοχή των επιθεωρητών ήταν 98%. Είναι χαρακτηριστική η φράση στο ψήφισμα της συνέλευσής τους: «με την ελπίδα για μια τράπεζα της οποίας οι έμπειροι συνάδελφοι, δε θα επιδιώκουν την ταχύτερη δυνατή έξοδό τους από την τράπεζα μετρώντας τις μέρες για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ οι νεότεροι θα βλέπουν φως και όχι σκιές και σκοτάδι στο εργασιακό τους μέλλον σε αυτήν».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Απέναντι στις προσπάθειες διαχωρισμού των εργαζομένων, απέναντι στα «υψηλά τείχη» που οικοδομούνται γύρω μας, η ελπίδα συνεχίζει να βρίσκεται στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την αγωνιστικότητα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Written by antiracistes

3 Νοεμβρίου, 2009 at 3:14 μμ

Επιτέλους! Κοινή ανακοίνωση των παρατάξεων «Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση» και «Οδός Ευπόλιδος» για δράση εναντίον του Νέου Σχεδίου Αξιολόγησης στην Εμπορική

leave a comment »

Αθήνα, 28/09/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
«ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ » ΚΑΙ «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ»
ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εικόνα: ακριβής αναπαραγωγή τμήματος του συστήματος που ψηφίστηκε στο Δ.Σ.

Όσο και αν αυτό φαίνεται απίστευτο, είναι απόσπασμα από τη πρόταση της διοίκησης για νέο δελτίο αξιολόγησης, η οποία και υιοθετήθηκε από τις ηγεσίες ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ και ψηφίστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας στις 16/9/2009 !!!!!

Για μια ακόμα φορά, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ -παρά τις φραστικές κορώνες περί του αντιθέτου- διευκολύνουν τις λογικές εξυπηρέτησης της Διοίκησης!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις τοποθετήσεις μας στο Δ.Σ. επισημάναμε τον κίνδυνο και την αντίθεσή μας στην αποδοχή από το σωματείο αυτού του συστήματος. Ωστόσο με τις ψήφους των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ ψηφίστηκε με ψήφους 10 υπέρ και 4 κατά.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης συνδέει την αξιολόγηση με τους ατομικούς στόχους, και με βαρύτητα ιδιαίτερα αυξημένη, σε ποσοστό 33% επί του συνόλου των κριτηρίων αξιολόγησης. Η απόδοση εργασίας όπως φαίνεται είναι συνάρτηση ενός μόνο κριτηρίου, της επίτευξης στόχων. Η δε υπογραφή του αξιολογούμενoυ στο δελτίο δεν έχει το χαρακτήρα της ενημέρωσης αλλά της δέσμευσής του στους στόχους που τίθενται για το διάστημα μέχρι την επόμενη αξιολόγηση .

Πρόκειται για μια απόφαση που
 Παραβαίνει το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα και την Εργατική Νομοθεσία
 Παραβαίνει το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ για την ΣΣΕ 2009
 Είναι αντίθετη στον Οργανισμό Προσωπικού και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει
γιατί σύμφωνα με αυτά ο εργαζόμενος έχει την ευθύνη να παρέχει εργασία και όχι εγγυήσεις αποτελεσμάτων και κερδοφορίας στην επιχείρηση όπου εργάζεται, αφού η κερδοφορία εξαρτάται κύρια από παράγοντες που είναι ευθύνη της Διοίκησης .

Φαίνεται ότι η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ δε διάβασαν ποτέ τη διακήρυξη της ΟΤΟΕ στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που διοργάνωσε στις 2 & 3/10/2008, όπου αναφέρει ρητά: «Απορρίπτουμε τους ατομικούς ποσοτικούς στόχους ως κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων. Δεν δεχόμαστε ο βαθμός επίτευξής τους να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνολική αξιολόγηση απόδοσης και την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου, ούτε να στοιχειοθετεί λόγο καταγγελίας ατομικής σύμβασης εργασίας», ενώ στο ίδιο πνεύμα είναι και η διεκδίκηση της κλαδικής σύμβασης 2009.

Η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης θα δυναμιτίσει τις εργασιακές σχέσεις, αφού θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική ζωή και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων και πιο συγκεκριμένα θα έχει επιπτώσεις:

Στην αμοιβή τους γιατί θα μειώσει τις σταθερές αποδοχές, αφού ένα μεγάλο μέρος της θα είναι συνδεδεμένο με την επίτευξη των στόχων.
Η μη επίτευξη των στόχων θα μπορεί να αποτελεί αιτία απόλυσης αφού θα μπορεί να στοιχειοθετήσει μειωμένη απόδοση εργασίας και ανικανότητα, με τους συναδέλφους που έχουν ατομικές συμβάσεις να αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο.
Η υπηρεσιακή εξέλιξη και οι προαγωγές θα συνδέονται με την επίτευξη των στόχων.
Περαιτέρω θα ενισχυθεί το διευθυντικό δικαίωμα, η αυθαιρεσία και ο ανταγωνισμός δημιουργώντας εξαιρετικά απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

Η διεθνής αλλά και η ελληνική εμπειρία και έρευνα δείχνει ότι όπου εφαρμόζονται η ατομική στοχοθεσία, προκαλεί στους εργαζόμενους έντονο στρες, ψυχοσωματικές ασθένειες, επαγγελματική ανασφάλεια, προβλήματα στο προσωπικό και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Καμία πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να λαμβάνει αποφάσεις που αντίκεινται στους νόμους και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει.

Ο Οργανισμός Προσωπικού, οι νόμοι και οι συμβάσεις που προστατεύουν τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι η κόκκινη γραμμή!
Δεν πάμε πίσω από αυτά! Αντιθέτως υπάρχει ανάγκη πάνδημης αντίδρασης για να τα υπερασπιστούμε όταν κινδυνεύουν και αμφισβητούνται!

Η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα είχε προαναγγελθεί ήδη στο σχέδιο ανάκτησης ανταγωνιστικότητας και η σύνδεση της αξιολόγησης με τους ατομικούς στόχους είναι μια από τις επιδιώξεις του σχεδίου αυτού.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ θεωρούμε ότι ο αγώνας ενάντια στα αντεργατικά σχέδια της Διοίκησης πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα μιας μεγάλης συσπείρωσης όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, στον οποίο πρέπει να βρεθεί και η ΕΣΑΚ. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια δυναμική που δε θα επιτρέπει σε όσους έχουν διαθέσεις υπαναχώρησης, να υποχωρούν στις πιέσεις της Διοίκησης για αλλαγή των εργασιακών μας σχέσεων.

Το συγκεκριμένο σύστημα δε μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης. Θα συζητήσουμε με τη Διοίκηση μόνο στη βάση ενός συστήματος με αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια, που δε θα έχουν σχέση με ατομικούς στόχους.

Καλούμε τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους!

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τα σχέδια της Διοίκησης, που θέλουν να καταργήσουν νόμους και συλλογικές συμβάσεις και να μας οδηγήσουν στον εργασιακό μεσαίωνα!

Υ.Γ. Η παρούσα ανακοίνωση για κοινή δράση, είναι αποτέλεσμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου στις 24/09/09 από τις παρατάξεις Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση, Οδός Ευπόλιδος και ανεξάρτητους συνάδελφους. Στη σύσκεψη αυτή δεν προσήλθε η ΕΣΑΚ, παρά το ότι προσκλήθηκε. Ως πρώτο βήμα αποφασίστηκε η αποστολή δελτίου τύπου και διάβημα στην ΟΤΟΕ.