Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Posts Tagged ‘Σύλλογος Εργαζομένων

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – Ανακοίνωση Νο 46, Αθήνα 16/06/2010ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) ανακοίνωση νο. 46

with one comment

Ανακοίνωση Νο  46,  Αθήνα 16/06/2010

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ενσωμάτωσή τους στην «αναλογική» σύνταξη ή δραματική μείωσή τους;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο αγώνας για το ασφαλιστικό μας αφορά όλους, παλιούς και νέους, χωρίς διαχωρισμούς! Οι διαχωρισμοί το  μόνο που εξυπηρετούν είναι η χειροτέρευση της ασφάλισης τόσο για τους παλιούς, όσο και για τους νέους! Αγωνιζόμαστε για  ένα ασφαλιστικό σύστημα δημόσιο, αναδιανεμητικό και κοινωνικά δίκαιο.

Με το προσχέδιο του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νόμου, άρθρο 15, όλες οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις (νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, καταστατικές διατάξεις Επικουρικών Ταμείων) οι οποίες προσδιορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης των επικουρικών  συντάξεων για τους σφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης ή με ανάλογη μείωση του ποσοστού για μικρότερο χρόνο ασφάλισης ή μεγαλύτερο ποσοστό ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ταμείου) ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

Όλα  εξαρτώνται από το αποτέλεσμα «των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας» που θα εκπονήσει μέχρι το τέλος του 2011 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία «θα καθορίσει και το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων». Εάν τα  Διοικητικά Συμβούλια των ταμείων δεν προχωρήσουν στην αποδοχή της πρότασης, τότε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αποφασίζονται από τον Υπουργό Εργασίας.

Στις επερχόμενες αρνητικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης και της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) υπάγονται δυστυχώς όλοι οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 και εργαζόμενοι στην Εμπορική μετά την υποχρεωτική υπαγωγή τους (ν.3455/18.04.06 αρθ.26) στο ΕΤΑΤ. Στο προσχέδιο  αναφέρεται ρητά η κατάργηση της διάταξης (αρθ.146 ν.3655/2008, ν.Πετραλιά) με την οποία εξαιρούνταν με ρητή αναφορά το ΕΤΑΤ από τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας. Επίσης εξαιρούνταν από τη σταδιακή αναπροσαρμογή  εντός οκταετίας της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, στο ποσοστό 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης, που θα πραγματοποιούνταν με ισόποση ετήσια μείωση,  από 01/01/2013 (επειδή χορηγεί σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης).

Για τους ασφαλισμένους μετά την 01/01/93 καθώς και τους προσληφθέντες στην Τράπεζα μετά την 01/01/2005, οι οποίοι είναι όλοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με το προσχέδιο, ισχύει το αρθ.54 του ν.2084/92, που αναφέρει ότι: το ύψος της επικουρικής σύνταξης δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από τη σύνταξη της  αναλογιστικής μελέτης.

Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) είναι ΝΠΔΔ, (ν.3371/05 αρθ.60) δεν έχει καταστατικό.

 • Καταβάλλει τα ποσά των συντάξεων που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται στους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών (του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους εργαζόμενους στην Εμπορική) και μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων (όρια ηλικίας, χρόνια ασφάλισης) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
 • Καταβάλλει τη διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ και των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων (ΤΕΑΠΕΤΕ)
 • Οι πόροι του ΕΤΑΤ για την καταβολή των συντάξεων προσδιορίστηκαν από την οικονομική μελέτη  (ν.3455/06) σε 10 ετήσιες δόσεις. Εισφορά για την Εμπορική 377,32 εκατ.ευρώ και για την Πειραιώς 49,9 εκατ.ευρώ. Το ποσό κάθε δόσης μαζί με τους τόκους ανέρχεται σε 42.955.963 € για την Εμπορική και 5.972.858 € για την Πειραιώς.

Σύνολο: 48.928.821Χ10= 489.288.210 € (Εγκ. φ.20203/ΟΙΚ.19189/7-11-                                       06/Υπ.Απασχόλησης)

 • Το ΕΤΑΤ δεν έχει άλλους πόρους. Δεν εισπράττει εισφορές εργαζομένων και Τράπεζας.
 • Οι εισφορές εργαζομένων και Τράπεζας που παρακρατούνται κατατίθενται στο ΕΤΕΑΜ (Ν.3371/2005, Εγκ.Φ.20203/οικ.19189/7.11.06 Υπουργείο Απασχόλησης)

*Ο υπολογισμός έγινε επί 11  μήνες γιατί το ΕΤΑΤ άρχισε τη λειτουργία του από 18/04/06, ημερομηνία ισχύος του ν.3455, αρθ.26.

ΣΕΝΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

 • Α΄σενάριο: Ο αυξημένος αριθμός συνταξιοδοτήσεων καθορίζεται από το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας και την ασύδοτη δράση της CA στις εργασιακές σχέσεις (αυταρχισμός, απολύσεις) σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων αποχώρησης.
 • Β΄ σενάριο:  Προβλέπει φυσιολογικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων 230 ατόμων κατ΄έτος.
 • Η μέση σύνταξη για την τετραετία 2010-2013 δεν αυξάνεται και από το 2014 και μετά αυξάνεται κατά 2% ετησίως.

Η οικονομική επιβάρυνση του ΕΤΑΤ, όπως φαίνεται στον πίνακα δεν καλύπτεται πέραν του 2017 υπό συνθήκες φυσιολογικής εξόδου. Ενώ με τη «βίαιη» έξοδο της «εθελούσιας» εξόδου 550  περίπου ατόμων κατ΄έτος  για τα έτη 2007-2011 δεν καλύπτεται πέραν του 2014.

Τα διαθέσιμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ. Δεν επαρκούν να πληρωθούν οι συντάξεις πέραν του έτους 2014 (βλ.πίνακα)

Έχουμε εκφράσει με αγώνες, συνδικαλιστικούς, νομικούς και δικαστικούς την αντίθεσή μας στην ίδρυση και λειτουργία του θνησιγενούς μορφώματος που λέγεται ΕΤΑΤ. Επιπλέον  οι νόμοι 3371/05 και 3455/06 ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΤΑΤ, έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί με τις δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου και Εφετείου. Είναι όμως προφανές ότι η εξέλιξη των διαθεσίμων του θα ήταν διαφορετική:

 • Εάν είχαν αποδοθεί στο ΕΤΑΤ τα 350 εκ.ευρώ και πλέον (διαφορά μεταξύ αναλογιστικής μελέτης της Τράπεζας 1,5 εκ.ευρώ και της οικονομικής μελέτης 1,150 εκατ.ευρώ)
 • Εάν αποδίδονταν οι εισφορές όλων των εργαζομένων και της Τράπεζας (7,25% και 7,5% αντίστοιχα, δηλαδή 14,75% επί του συνόλου των αποδοχών)
 • Εάν δεν υπήρχαν οι πάνω από 2000 απώλειες θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τις τεράστιες απώλειες εισφορών στα διαθέσιμα του ΕΤΑΤ.

Εύλογα προκύπτουν ερωτήματα και έντονη ανησυχία από τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 και συνταξιούχους.

ü  Τι θα ισχύσει μετά την κατάρρευση του ΕΤΑΤ;

ü  Ποιο θα είναι το ύψος της σύνταξής τους;

ü  Από ποιον ασφαλιστικό φορέα θα παίρνουν τη σύνταξή τους στο μέλλον;

Κανείς δε γνωρίζει  να απαντήσει με βεβαιότητα μέχρι στιγμής. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια όλων – ασφαλισμένων και συνταξιούχων- φτάνει μέχρι  «παροξυσμού» γιατί οι διαγραφόμενες «λύσεις» παραπέμπουν μόνο σε δραματικά αρνητικές εξελίξεις. Το τοπίο αναμένεται να «ξεκαθαρίσει» με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου ή με υπουργικές αποφάσεις, μετά την εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών για κάθε Επικουρικό Ταμείο.

Ήδη κυκλοφορούν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ποσοστά αναπλήρωσης που κυμαίνονται συνολικά  από 5%  έως 12% επί των συνταξίμων αποδοχών για 40 χρόνια εργασίας ή και πλήρους ενσωμάτωσής της στην κύρια σύνταξη.

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής:

 • Θα ισχύσουν οι παραπάνω περιορισμοί και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης (όπως το ΕΤΑΤ) που χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ;
 • Τι θα απογίνουν οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τα όρια ηλικίας για να πάρουν τη σύνταξή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ;

Ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα των Τραπεζοϋπαλλήλων – ΟΤΟΕ, Σύλλογοι Εργαζομένων και Συνταξιούχων, ΟΣΤΟΕ- επιβάλλεται να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Γιατί:

 1. 1. Οι απώλειες στη σύνταξη, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ θα είναι τεράστιες και προκαλούν σοκ. Θα ανέλθουν μέχρι και 82,75% του συντάξιμου μισθού για 35 χρόνια ασφάλισης.

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος 55 ετών με 35 χρόνια κύρια (ΙΚΑ) και 35 χρόνια Επικουρική (ΤΕΑΠΕΤΕ) και  2.500€ συντάξιμες αποδοχές παίρνει σύνταξη:

35+35=70  Χ1,65714%Χ2.500=2.900€

Εάν ισχύσει το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια στην Επικουρική, τότε μέχρι  να συμπληρώσει το 58ο έτος ηλικίας –  οπότε και δικαιούται σύνταξη από το ΙΚΑ-  θα παίρνει: 2.500Χ 20%=500€. Δηλαδή μείωση 82,75%

Παράδειγμα 2

Ασφαλισμένη 50 ετών με 28 χρόνια κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ) και 28 χρόνια Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΕΤΕ) και 2000€ συντάξιμες αποδοχές θα πάρει σύνταξη από το ΕΤΑΤ:

28+28=56Χ1,65715%Χ2000=1856€

Εάν ισχύσει το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια σε φορέα επικουρικής ασφάλισης μέχρι να συμπληρώσει του 65ο έτος της ηλικίας που δικαιούται σύνταξη  από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, δηλ. επί 15 χρόνια, θα παίρνει σύνταξη  20%Χ28/35=16%Χ2000=320€. Δηλαδή μείωση 82,75%.

Εάν το 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης μειωθεί στο 5% έως 12% για 40 χρόνια  ασφάλισης τότε θα μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Το ύψος της Επικουρικής δε θα υπερβαίνει τη λεγόμενη «βασική» του κ.Λοβέρδου των 360€.

 1. 2. Οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν μεγαλύτερες εισφορές κατά 141,66% επί του συνόλου των αποδοχών τους (7,25% έναντι 3% των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ επί του ανωτάτου ορίου των αποδοχών)

Η κυβέρνηση, το ΔΝΤ και η ΕΕ αποδομούν κάθε έννοια Κοινωνικής Ασφάλισης, καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Καταργούν το δημόσιο,   κοινωνικό, αναδιανεμητικό και αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα και το μετατρέπουν σε κεφαλαιοποιητικό, ατομικό. Το κράτος αποσύρεται από κάθε είδους εγγύηση των συντάξεων ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες στην κερδοσκοπική ιδιωτική ασφάλιση. Η σύνταξη θα αποτελεί πλέον ατομική ευθύνη κάθε εργαζόμενου.

Εάν δεν λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της χρηματοδότησης των Επικουρικών Ταμείων οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση και το κλείσιμο. Το μέλλον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαγράφεται ζοφερό.

Ή θα αναγκαστούν να αποδεχτούν Επικουρικές συντάξεις τύπου προνοιακού επιδόματος ή θα ενταχθούν μετά τη διάλυση των Επικουρικών Ταμείων μαζικά και υποχρεωτικά στο προβληματικό, ελλειμματικό ΕΤΕΑΜ, «το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους» (ν. 3455/06 αρθ.58 παρ.6, ν.2084/92 αρθ.76)

Η απάντηση μπορεί και πρέπει να δοθεί με ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες, με τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές σ΄έναν αγώνα που θα εξαναγκάζει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, να εγκαταλείψει τη λογική του Πόντιου Πιλάτου απέναντι στην ασύδοτη δράση των Τραπεζών. Οι Τράπεζες να αναλάβουν τη διασφάλιση και διατήρηση του σημερινού επιπέδου επικουρικών συντάξεων και παροχών, να εγγυηθούν τις συντάξεις σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να υποχρεωθούν να καταβάλλουν στα Ταμεία τα δισεκατομμύρια ευρώ που τους δώρισαν με νομοθετικές «ρυθμίσεις» οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 54 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 19/11/2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 54

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κάποιοι δείχνουν να μην καταλαβαίνουν ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή μας. Αντί να φροντίζουν για την πορεία της Τράπεζας που, κάτω από τις οδηγίες τους, βαδίζει ολοταχώς προς την απαξίωση και την ανυποληψία, συνεχίζουν να καλούν αθρόα συναδέλφους με 10 και 20 χρόνια υπηρεσίας και να τους πιέζουν να αποχωρήσουν από τη Τράπεζα !

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ !

Δεν φτάνει που έχετε αποψιλώσει την Εμπορική από έμπειρα και ικανά στελέχη, δεν φτάνει που το δίκτυο στενάζει από τις ελλείψεις προσωπικού, εσείς συνεχίζετε τη μείωση προσωπικού, παρά τις προειδοποιήσεις μας, δια της πλαγίας οδού της «οικειοθελούς αποχώρησης – απόλυσης».

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !

Προειδοποιούμε για τελευταία φορά :

Ψ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΙΚΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΣΤΕΛΕΧΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ψ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ «ΑΝΗΘΙΚΗ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ» ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ, ΕΞΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΙΧΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ.

Ψ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Δεν μπορούμε, επί τη ευκαιρία, να μην προχωρήσουμε και στην καταγγελία κάποιων Διευθυντών Δικτύου για αυθαιρεσία και αυταρχισμό που ξεπερνά κάθε όριο. Είναι οι ίδιο κύριοι που πριν λίγο καιρό, εν αγνοία της Διοίκησης, είχαν στείλει απειλητικές επιστολές σε Διευθυντές Καταστημάτων με «χαμηλή επίδοση», επισείοντας μέχρι και την αποτοποθέτηση των εγκαλουμένων σε περίπτωση που δεν «διορθωθούν», και επανέρχονται τώρα θρασύτατα ζητώντας την απάντηση και τις ενέργειες των Συναδέλφων Διευθυντών πάνω στο περιεχόμενο των παραπάνω αχαρακτήριστων επιστολών !

Ας καταλάβουν οι εν λόγω κύριοι ότι πρέπει να μάθουν να σέβονται τους κανόνες και τους θεσμούς που διέπουν τις σχέσεις εργαζομένων – Τράπεζας στην Εμπορική. Οι απειλές, οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία ανήκουν σε άλλες εποχές και άλλους εργασιακούς χώρους.

Εμείς σαν Σύλλογος τους καλούμε να συνετιστούν και να συμμορφωθούν με όσα προβλέπουν η Εργατική Νομοθεσία, οι Συμβάσεις Εργασίας και ο Οργανισμός Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας. Διαφορετικά η αντίδρασή μας δεν θα περιοριστεί μόνο στην ονομαστική τους καταγγελία αλλά θα συνοδευτεί και από νομικές ενέργειες !

Κατόπιν αυτών ρωτάμε ευθέως τη Διοίκηση :
Η εξώθηση συναδέλφων στην εθελούσια έξοδο και οι απειλητικές επιστολές είναι προϊόντα στρατηγικών σας επιλογών ή αποτέλεσμα υπερβάλλοντος ζήλου κάποιων ανόητων Διευθυντικών στελεχών ?
Περιμένουμε άμεσα απάντηση για επιμερισμό των ευθυνών και παραπέρα καθορισμό της δικής μας στάσης.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

20 Νοεμβρίου, 2009 at 6:28 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 52 Συλλόγου <εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα-Απεργία 6 και 9 Νοεμβρίου

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 4/11/2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 52

ΩΣ ΕΔΩ !!!

Με νέα 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ τη Δευτέρα 6/11/09
απαντάμε άμεσα :
Στην πρόκληση των νέων απολύσεων
Στην παραβίαση του Οργανισμού Προσωπικού
Στην ωμή αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τη στιγμή που όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ήταν σε περιοδείες ανά την Ελλάδα ενημερώνοντας τους συναδέλφους για το πλαίσιο διεκδικήσεων της απεργίας που είχε προκηρυχτεί για την Παρασκευή 6/11/2009, μάθαμε έκπληκτοι για την νέα ωμή πρόκληση της Διοίκησης που εκφράστηκε με 3 νέες απολύσεις συναδέλφων του Δικτύου χωρίς τήρηση καμιάς από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πειθαρχικού Ελέγχου του Οργανισμού Προσωπικού μας.

Φτάνει πια !

Η Διοίκηση πέρασε πλέον την κόκκινη γραμμή της δικής μας «μηδενικής ανοχής» !

Είναι από αιώνες αυτονόητο και δημοκρατικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου για μια «δίκαιη δίκη», όπως και το δικαίωμα της απολογίας και της στοιχειώδους υπεράσπισης του εαυτού του.

Αυτονόητα λοιπόν και τα ερωτήματά μας :

Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον μας ?
Ποιοι είναι αυτοί που αγνοούν Νόμους και Κανόνες ?
Ποιοι παίζουν το Θεό ?
Ποιοι έχουν αναγορευτεί σε κυνηγούς κεφαλών ?
Ποιοι είναι οι Ζαφειρόπουλοι και οι Τιμίνηδες που έχουν αναλάβει με τόσο ζήλο το ρόλο του Ιαβέρη ?

Και επειδή είναι ώρα των έργων, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπως είχε ξεκάθαρα προειδοποιήσει, συνήλθε έκτακτα το μεσημέρι της Τετάρτης 4/11/09 και αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη ΝΕΑΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τη Δευτέρα 9/11/2009. Με την απόφασή του αυτή το Δ.Σ. διατρανώνει τη θέση του για :

Ψ Προάσπιση του Οργανισμού Προσωπικού
Ψ Σεβασμό στις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός Πειθαρχικού Ελέγχου
Ψ Απόκρουση κάθε νέας προσπάθειας για «απ’ ευθείας απονομή δικαιοσύνης»
Ψ Άμεση και δυναμική απάντηση σε κάθε νέα πρόκληση και παραβίαση Νόμων και Συμβάσεων

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
της Παρασκευής 6 και της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2009

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας καλούμε όλους με τη μαζική συμμετοχή σας στην απεργία :
· Να επιβάλουμε τη τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Πειθαρχικού Ελέγχου.
· ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ !
· Να απαιτήσουμε εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας, των Συλλογικών Συμβάσεων και του Οργανισμού Προσωπικού για όλους τους συνάδελφους.
· Να απαντήσουμε δυναμικά στην αναβλητικότητα και τις υπαναχωρήσεις της Διοίκησης.
· Να διασφαλίσουμε και να διευρύνουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.
· Να υπερασπιστούμε το παρόν και το μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας μέσα από μια πορεία ανάπτυξης και όχι συνεχούς συρρίκνωσης.

ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

v ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 12ΜΗΝΟ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ (ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
v ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΡΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
v ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ, Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ.

Υ.Γ. : Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι κάποια παράταξη προτάσσοντας το μικροσυνδικαλιστικό της συμφέρον έσπευσε να επωφεληθεί ανακοινώνοντας λίγα λεπτά νωρίτερα από την επίσημη Ανακοίνωση του Συλλόγου την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. για απεργία, με κίνδυνο την σύγχυση των συναδέλφων!
Στοιχειώδης συνδικαλιστική δεοντολογία επιβάλλει να υποτάσσουμε το παραταξιακό συμφέρον στην ανάγκη για τη ενωτική δράση και προοπτική του Συλλόγου μας.
Καλούμε τους ανυπόμονους να δραστηριοποιηθούν στους αγώνες και τη καθημερινή δράση και να μην εξαντλούν την αγωνιστικότητά τους στον ανέξοδο συνδικαλισμό του e-mail.

Written by antiracistes

5 Νοεμβρίου, 2009 at 7:01 πμ

ΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ

leave a comment »

Ανακοίνωση Νο 36 Αθήνα 03/11/09

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
Μεγάλα κ΄υψηλά τριγύρω μου έχτισαν τείχη.

Και κάθομαι κι απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Ά, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην το προσέξω.

Αλλά δεν ένιωσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ΄έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

ΤΕΙΧΗ, Κ.Καβάφης

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ : H ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Διοίκηση εδώ και τρία χρόνια μεθοδικά αποσαθρώνει τον Οργανισμό Προσωπικού και έχει επιδεινώσει δραματικά τις εργασιακές μας σχέσεις. Κάθε σχέδιο, κάθε σύστημα καινούργιο που υλοποιεί μας πάει πιο πίσω από τα κατοχυρωμένα δικαιώματά μας.

Η κρίση της Τράπεζας είναι βέβαιο ότι φέρνει ασφυκτικές πιέσεις στους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν φέρουν ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, και χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την συμπίεση των εργασιακών μας σχέσεων. Είναι εξίσου όμως βέβαιο ότι αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, όπως συμβαίνει με άλλες ιδιωτικές κερδοφόρες τράπεζες, όπως η Eurobank. Δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι που ζουν τον εργασιακό καιάδα αυτών των τραπεζών – αρκετοί απ΄αυτούς συνάδελφοί μας σήμερα στην Εμπορική.

Αυθαίρετες απολύσεις, ατομικές συμβάσεις, μη ένταξη νέων στον οργανισμό, μείωση προσωπικού, δυσβάστακτη επιβάρυνση των ασφαλιστικών μας ταμείων, κλείσιμο καταστημάτων, αναγκαστικές μεταθέσεις σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, απειλές, ατομική στοχοθεσία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

Η ΕΑΣ στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την απεργιακή κινητοποίηση της 6 Νοέμβρη, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου μας, να ενημερώσουν στα δεδομένα χρονικά περιθώρια όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους στους χώρους εργασίας και στις συγκεντρώσεις στην επαρχία.

Θεωρούμε ότι η απεργία θα πρέπει να ενταχτεί σε μια συνολική προσπάθεια αντίστασης και απόκρουσης των σχεδίων της Διοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή ήταν και η πρόταση που ψηφίσαμε, η οποία εκτός της απεργίας και των περιοδειών περιελάμβανε συνέλευση στο Κεντρικό Κατάστημα, στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό με παράλληλη παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση. Επίσης προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας για τις απολύσεις, συνέντευξη τύπου και συμβολικές καταλήψεις χώρων, αυτόματη κήρυξη απεργίας σε επόμενη απόλυση.

Ήδη η απεργία των εργαζομένων στη Δ/νση Επιθεώρησης σημείωσε συντριπτική επιτυχία με ποσοστό συμμετοχής 76% επί του συνόλου, ενώ η συμμετοχή των επιθεωρητών ήταν 98%. Είναι χαρακτηριστική η φράση στο ψήφισμα της συνέλευσής τους: «με την ελπίδα για μια τράπεζα της οποίας οι έμπειροι συνάδελφοι, δε θα επιδιώκουν την ταχύτερη δυνατή έξοδό τους από την τράπεζα μετρώντας τις μέρες για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ οι νεότεροι θα βλέπουν φως και όχι σκιές και σκοτάδι στο εργασιακό τους μέλλον σε αυτήν».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Απέναντι στις προσπάθειες διαχωρισμού των εργαζομένων, απέναντι στα «υψηλά τείχη» που οικοδομούνται γύρω μας, η ελπίδα συνεχίζει να βρίσκεται στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την αγωνιστικότητα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Written by antiracistes

3 Νοεμβρίου, 2009 at 3:14 μμ

Προγραμμα απεργιακών περιοδειών του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 21/10/2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 51

ΑΠΕΡΓΙΑ
24ωρη Πανελλαδική απεργία την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης όλων των συναδέλφων για την απεργία της 6ης Νοεμβρίου, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε τα εξής :

· 22,23,26 & 27 Οκτωβρίου περιοδείες από κλιμάκια μελών του Δ.Σ. σε Καταστήματα του Νομού Αττικής
· 29 & 30 Οκτωβρίου περιοδείες από κλιμάκια μελών του Δ.Σ. σε Καταστήματα της Ηπείρου
· 29 Οκτωβρίου περιοδείες και περιφερειακές συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα για τους συναδέλφους των αντίστοιχων Περιφερειών και ενημέρωση / ομιλίες από μέλη του Δ.Σ.
· 2, 3 & 5 Νοεμβρίου περιοδείες μελών του Δ.Σ. σε Καταστήματα και Διευθύνσεις του Νομού Αττικής
· 3 Νοεμβρίου περιοδεία και περιφερειακή συγκέντρωση στην Πάτρα
· 4 Νοεμβρίου κεντρική συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Ευπόλιδος 12, 8ος όροφος, και ενημέρωση / ομιλίες για τους συναδέλφους της Αττικής

Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τους χώρους και την ώρα της κάθε περιφερειακής συγκέντρωσης.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

22 Οκτωβρίου, 2009 at 5:42 πμ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 47 του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τάπεζα

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 13/10/09

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 47

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πολύ μελάνι χύθηκε πρόσφατα και μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε όλους τους συναδέλφους με αφορμή το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης που συμφωνήθηκε από την κοινή επιτροπή Συλλόγου – Διοίκησης που συστήθηκε με σκοπό τη δημιουργία του, σε υλοποίηση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2007.
Το Δελτίο αυτό, πριν καν γίνει γνωστή η τελική του μορφή, έγινε αντικείμενο ακραίας και άδικης, κατά τη γνώμη μας, επίθεσης και κριτικής, την οποία εν μέρει «κατανοούμε» λόγω και της προεκλογικής περιόδου που διανύαμε όταν εκδηλώθηκε. Το γεγονός όμως ότι εφαλτήριο αυτής της κριτικής ήταν η δήθεν σύνδεσή του με ατομικούς στόχους το θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο.

Προσοχή όμως, να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή :

Ψ Εμείς σαν Σύλλογος δεν είπαμε ποτέ ότι η Διοίκηση δεν έχει στο μυαλό της και δεν είναι στις προθέσεις της η επιβολή ατομικών στόχων. Αυτό είναι εμφανές και αναντίρρητο, καταδεικνύεται εξάλλου συνεχώς, ξεκινώντας από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας και τις Εγκυκλίους της Διοίκησης και φθάνοντας μέχρι την καθημερινότητα και την πρακτική σε όλο το Δίκτυο.
Ψ Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η Διοίκηση δεν θα προσπαθήσει, έστω και από την «πίσω πόρτα», να περάσει την ατομική στοχοθεσία. Αυτός όμως είναι ο ρόλος μας, να κρατάμε κλειστές τις «κεκρόπορτες» και έχουμε αποδείξει κατ΄ επανάληψιν ότι «Έχουν γνώσιν οι φύλακες».

Ποιοι όμως δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο πράγμα οι προθέσεις / επιδιώξεις της Διοίκησης, άλλο η δική μας αδιαπραγμάτευτα αντίθετη θέση για τους ατομικούς στόχους και άλλο η ουσία και ο ρόλος του Νέου Δελτίου. Για εμάς τους υπόλοιπους απεναντίας, η υπογραφή του έρχεται σε μία καίρια χρονική στιγμή για την πορεία της Τράπεζας και τα εργασιακά μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι η φιλοσοφία του, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων μας στις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Επιτροπής, υψώνει ένα θεσμικό ανάχωμα σε τέτοιου είδους επιδιώξεις. Το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης στην τελική του μορφή αποτελεί ακόμη μία ασφαλιστική δικλείδα στην προσπάθεια των εργαζόμενων να αποτρέψουν τέτοιες πρακτικές από την πλευρά της Διοίκησης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εμείς θεωρούμε σημαντική κατάκτηση και συνδικαλιστική επιτυχία όλων μας την διαμόρφωση ενός Δελτίου Αξιολόγησης που ενσωματώνει και υλοποιεί όλα όσα επεδίωκε το συνδικαλιστικό κίνημα της Εμπορικής όταν επανέφερε τα τελευταία 15 χρόνια στην κορυφή των αιτημάτων και διεκδικήσεών του την αδήριτη ανάγκη δημιουργίας του.

Ας καταλάβουν επιτέλους οι θεωρητικοί της αντίδρασης και της μόνιμης διαμαρτυρίας πόσο δύσκολο είναι στην πράξη, με έργα και όχι στα λόγια, με επιχειρήματα και προτάσεις, να συνθέσεις απόψεις πάνω στο τραπέζι του διαλόγου με το νέο μέτοχο απέναντι και να συμφωνήσεις τελικά ένα νέο, αξιόπιστο και αμερόληπτο Δελτίο Αξιολόγησης, ενώ αποτρέπεις παράλληλα την εισαγωγή της λογικής των ατομικών στόχων με οποιαδήποτε μορφή.

Για την Ιστορία …..

· Η αλλαγή του Δελτίου Αξιολόγησης ήταν ομόφωνο αίτημα του Συλλόγου μας ήδη από την υπογραφή της 1ης ΕΣΣΕ του 1994 (και της πρώτης στον Τραπεζικό χώρο).
· Το παλιό δελτίο αποτελούσε μια αυθαίρετη, μονομερή διαδικασία που λειτουργούσε απουσία και εν αγνοία του κρινόμενου, ενισχύοντας το διευθυντικό δικαίωμα, χωρίς καθολικότητα για την Τράπεζα, χωρίς αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
· Επί 15 χρόνια ο Σύλλογος επανέφερε την απαίτησή μας για αλλαγή του παλιού δελτίου σε κάθε ευκαιρία και κυρίως μέσω των Επιχειρησιακών ΣΣΕ.
· Το προσχέδιο του Νέου Δελτίου, όπως προέκυψε μέσα από τις συναντήσεις της κοινής επιτροπής Συλλόγου – Διοίκησης που προέβλεπε η ΕΣΣΕ του 2007, διαμορφώθηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και τέθηκε στη διάθεση όλων των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου στις αρχές του καλοκαιριού για παρατηρήσεις και βελτιώσεις.

….. και για την ουσία

Το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης
· Ονομάζει τη σύνταξή του «Συνάντηση Αξιολόγησης» δηλαδή προβλέπει και προδιαγράφει την παρουσία του κρινόμενου την ώρα της συμπλήρωσής του. Η συμμετοχή του κρινόμενου διασφαλίζει τη συμμετοχή του στην διαδικασία, την ενημέρωσή του για τις εκτιμήσεις του κριτή και σηματοδοτεί τη δυνατότητα διαλόγου με τις όποιες διαφωνίες και συμφωνίες ενδέχεται να ανακύψουν. Η εγγύηση της διαφάνειας είναι προφανής.
· Εισάγει πενταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης αυστηρά οριοθετημένη. Δίνονται σαφείς και ρητές οδηγίες στους κριτές για τον τρόπο αξιολόγησης και προβλέπεται εκπαίδευσή τους με ειδικά σεμινάρια που θα εκπονηθούν άμεσα.
· Ζητείται και καταγράφεται η γνώμη του κρινόμενου αφού λάβει γνώση της βαθμολογίας του.
· Καταγράφεται η άποψη του κρινόμενου για την πορεία και την εξέλιξή του στην Τράπεζα καθώς και οι προσδοκίες του για την μελλοντική του αξιοποίηση.
· Ο κριτής προτείνει και υποδεικνύει (στην Τράπεζα) την εκπαίδευση που απαιτείται ώστε ο κρινόμενος να εξελιχθεί ανάλογα με τις προσδοκίες και τις δυνατότητές του.
· Προτείνεται από κοινού ο αριθμός και το είδος των σεμιναρίων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.
· Αφορά όλους τους εργαζόμενους ! Αξιολογούνται και κρίνονται με το ίδιο δελτίο και με την ενιαία μεθοδολογία που εισάγει όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, από την κορυφή της ιεραρχίας μέχρι τον απλό υπάλληλο !

Όλα αυτά σε αντίθεση με ένα δελτίο :
· Ξεπερασμένο και αναχρονιστικό.
· Υποκειμενικό και μονομερές.
· Με κριτές ανεκπαίδευτους, χωρίς συχνά τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. αν δεν γνωρίζει Αγγλικά πως κρίνει τον υφιστάμενό του?).
· Αυθαίρετο σε πολλά σημεία του (π.χ. ποιος κρίνει την «προσωπικότητα» ή την «προθυμία» του συναδέλφου, με τι μέτρο και με ποια κριτήρια?)
· Ανεπαρκές κατά κοινή ομολογία όλων των συναδέλφων, με άμεση την ανάγκη αλλαγής του.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας όπως πάντα, τηρώντας την πάγια πρακτική για διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα Συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων Κοινών Επιτροπών με τη Διοίκηση, σας κοινοποιεί το πλήρες κείμενο του νέου Δελτίου Αξιολόγησης με τα προσαρτήματα και τις επεξηγήσεις και οδηγίες που το συνοδεύουν. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο κάθε συνάδελφος να διαμορφώσει τη δική του άποψη.
Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης είναι πιο δημοκρατικό, πιο διαφανές, πιο συμμετοχικό, πιο αμερόληπτο από αυτό που αντικαθιστά. Είναι σίγουρα και πιο αποτελεσματικό και ουσιώδες εφ’ όσον δεσμεύει και τις δύο πλευρές για την εξέλιξη του εργαζομένου στην Τράπεζα.
Και είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι αν εφαρμοστεί σωστά θα φέρει μια νέα κουλτούρα στις εργασιακές μας σχέσεις. Εμείς κινούμενοι στην κατεύθυνση της προώθησης της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας θεωρούμε ότι κάναμε ένα ακόμη βήμα για ένα εργασιακό μέλλον που δεν θα αποφασίζεται αυθαίρετα και εν αγνοία μας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την καθημερινή δράση και παρουσία του Συλλόγου, με θέσεις και προτάσεις, με γνώση και εμπειρία, με γνώμονα τη διαφύλαξη και διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων :

Συμμετέχουμε στις αποφάσεις.

Απαιτούμε τη διαφάνεια.

Καθιερώνουμε την αξιοκρατία.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Βασίλης Χαιρέτης

Written by antiracistes

15 Οκτωβρίου, 2009 at 5:49 πμ

ΕΣΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108 – 13 ΟΚΤΩΒΡΗ 2009

leave a comment »

Νέο ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΠΑΓΙΔΑ

Το νέο business plan έρχεται να επιβεβαιώσει τη φιλοσοφία και τους στόχους που υπηρετεί το νέο Δελτίο Αξιολόγησης (ΔΑ). Η Διοίκηση δεν μασάει τα λόγια της: «Παράλληλα θα καθιερω-θεί το σύστημα ατομικών αξιολογήσεων και στοχοθετήσεων, για όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας».
Αυτή η συγκεκριμένη φιλοσοφία διαπερνά όλο το κείμενο του νέου ΔΑ που παρουσιάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου, όπου:
α). Εισάγει σαφώς και για πρώτη φορά, κόντρα στον Οργα-νισμό, (και δίνοντας μεγάλο βάρος), τη μέτρηση της απόδοσης στην εργασία, με βάση τους ατομικούς στόχους και την παρα-γωγικότητα! Με αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη! Τελικός στό-χος, η σύνδεση μισθού – παραγωγικότητας (bonus, αντί Συλλο-γικών Σ.Ε). Επιχειρείται έτσι δια της πλαγίας, ωμή παραβίαση του Οργανισμού, στην τήρηση του οποίου όλοι ορκίζονται και δεσμεύονται… Ακόμα και η Διοίκηση!
Πού παραβιάζεται συγκεκριμένα ο Οργανισμός;
Στο άρθρο 9, παρ. 2, προβλέπεται ότι: «Κατά μήνα Σεπτέμ-βριον ή Οκτώβριον εκάστου έτους συντάσσεται Δελτίον Αξι-ολογήσεως ενός εκάστου των υπαλλήλων, μετά κρίσεως επί των γνώσεων, της ειδικότητος, της επιμελείας, της ευσυνει-δησίας και επαρκείας εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας,(…)
β). Θέτει πάρα πολλά «κριτήρια», η μη κάλυψη των οποίων θα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για εκκαθαρίσεις, (πχ. ανεπά-ρκεια στην επίτευξη των στόχων)! Μετατρέπεται έτσι ο εργαζό-μενος σε μόνιμο «όμηρο» της εργοδοσίας!… Και μάλιστα, με την υπογραφή του, καθώς η γνώμη/άποψή του θα ρίχνεται ως συνή-θως, στο καλάθι των αχρήστων, χωρίς καμιά πρακτική αξία.
Αυτό το Δελτίο Αξιολόγησης έφεραν η ΔΗΣΥΕ και η ΔΑΚΕ με θετική εισήγησή τους και ψήφισαν, στο ΔΣ του Συλλόγου. Και μάλιστα, με την επίκληση του συνήθους … «μπαμπούλα»: κάποιου άλλου χειρότερου ΔΑ που θα έφερνε η Διοίκηση, αν δεν συμφωνούσαμε!!!
Δεν είχαμε καμιά υποχρέωση να διευκολύνουμε την εργοδο-δσία με την ψήφο μας! Και δεν το κάναμε! Καταψηφίσαμε αυτό το νέο Δελτίο Αξιολόγησης, επισημαίνοντας τις σοβαρές ευθύ-νες των ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ που το ψήφισαν. Απορρίπτουμε και ο-ποιοδήποτε νέο «βελτιωμένο» σχέδιο που θα διατηρεί (έστω και με άλλα λόγια) την ίδια φιλοσοφία!
γ). Ποτέ δεν υπήρξε «ομόφωνη απόφαση για αλλαγή του Δελτίου Αξιολόγησης» όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΗ-ΣΥΕ, γιατί απλούστατα, πάντα η ΕΣΑΚ καταψήφιζε τις σχετι-κές προτάσεις ως επικίνδυνες, που έκρυβαν αντεργατικές ανα-τροπές! Η ΕΣΑΚ και σήμερα, παραμένει αμετακίνητη και υπε-ρασπίζεται στην πράξη το Οργανισμό!

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΆ…

Όλο το ΔΣ του Συλλόγου, όλες οι πα-ρατάξεις, όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε δη-λώσει καθαρά ότι πρέπει, δίνοντας βάρος στην πρόληψη, να χτυπηθεί κάθε φαινόμε-νο παραβίασης των κανόνων λειτουργίας της τράπεζας, μέσα όμως, από τις διαδικα-σίες που σαφώς περιγράφονται στον Ορ-γανισμό! Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία Πειθαρχικού Ελέγχου και η παραπομπή ή όχι, των υποθέσεων στα Πειθαρχικά Συμ-βούλια που συγκαλούνται για να εξετάσουν τους σχετικούς φακέλους και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες ποινές!
Απόλυτη θέση και της ΕΣΑΚ είναι: ό-λες οι πειθαρχικές υποθέσεις να έρχονται ΑΜΕΣΩΣ στα Πειθαρχικά Συμβούλια, οι τε-λικές ποινές των οποίων να εφαρμόζονται την ίδια στιγμή!
Η Διοίκηση, όχι μόνο κάνει ότι δεν κα-ταλαβαίνει αλλά αφήνει να διαχέεται επίτη-δες ότι «δεν μπορεί κανείς να καλύπτει α-πατεώνες»… Μετά το Μυστικό Πελάτη, τις κάμερες παρακολούθησης, τις ηλεκτρονι-κές κάρτες ελέγχου, τις «ανώνυμες αναφο-ρές καταγγελίας απατών» (ΠΔΤΕ 2577/06) (!!!) έρχεται η «Μηδενική Ανοχή»… Ο στό-χος είναι άλλος: Καλλιέργεια κλίματος τρο-μοκρατίας για ένταση της υποταγής, της εντατικοποίησης, της βίαιας «εκπαραθύρω-σης» όσων δεν πεισθούν να τους αδειά-σουν τη γωνιά!
Τη Μηδενική Ανοχή να τη δείξετε σ΄ε-κείνους που βούλιαξαν (και συνεχίζουν…) την τράπεζα με τις επιλογές τους (και με τη δική σας κάλυψη) αντί να τους χρυσοπλη-ρώνετε κι από πάνω για τις υπηρεσίες τους προς τους ανταγωνιστές…ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Written by antiracistes

13 Οκτωβρίου, 2009 at 5:32 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΑΣ-ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ

leave a comment »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 17 Οκτώβριος 2009

Συνάδελφοι,

Σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, έχουμε αναφέρει ότι η ΔΑΚΕ δεν θα απαντά σε συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς από παρατάξεις του Συλλόγου. Θεωρούμε, ως είναι αυτονόητο, ότι αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είτε από τις συνθήκες εργασίας μας είτε από τις αποφάσεις της εργοδοσίας, που θίγουν τα συμφέροντά μας ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα.
Μια όμως τόσο μελανή και συκοφαντική ανακοίνωση που οδηγεί σε παραπληροφόρηση, κακό προϊόν της σύμπραξης των παρατάξεων ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ-ΕΑΣ, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΚΥΡΙΟΙ

Είναι απαράδεκτο, η ΔΑΚΕ να δίνει καθημερινές μάχες με την διοίκηση σε όλα τα επίπεδα για το συμφέρον των εργαζομένων και εσείς από το σπίτι σας να τορπιλίζεται κάθε ενέργεια της ΔΑΚΕ και γενικότερα του Συλλόγου, με γνώμονα τις μικροσυνδικαλιστικές σας επιδιώξεις.
Ας μην κρυβόμαστε κύριοι. Είναι γνωστή σε όλους η ανυπαρξία της συνδικαλιστικής σας ταυτότητας καθώς και η έλλειψη θέσεων και οράματος για τους εργαζόμενους. Ο μηδενισμός και αρνητισμός σας, είναι η πάγια τακτική σας και το χειρότερο είναι ότι δεν έχετε καταλάβει πόσο μεγάλη ζημιά κάνετε στις συλλογικές μας διεκδικήσεις…….ή μήπως το γνωρίζετε;
Την ίδια ακριβώς τακτική ακολουθήσατε για το Σύστημα τοποθετήσεων-μετακινήσεων και την Επιχειρησιακή Σύμβαση, για τα οποία διαψευστήκατε πλήρως. Φανταστείτε σε πια κατάσταση θα βρίσκονταν σήμερα οι εργαζόμενοι αν σας είχαμε ακολουθήσει στον απόλυτο μηδενισμό.
Η ανακοίνωσή σας είναι άκρως επικίνδυνη γιατί οδηγεί στην παραπληροφόρηση των συναδέλφων, αφού δεν τους έχει κοινοποιηθεί το νέο δελτίο αξιολόγησης, ώστε να μπορούν να το κρίνουν. Εμείς ωστόσο, μετά το ατόπημά σας είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύσουμε το επίμαχο κριτήριο, μόνο και μόνο για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να σταματήσουμε την ανασφάλεια στους συναδέλφους.
Αναφέρεστε, σε σύνδεση της ετήσιας αξιολόγησης του εργαζόμενου με ατομικούς ποσοτικούς στόχους, ως κριτήριο αξιολόγησης απόδοσης.
ή ψεύδεστε ή δεν ξέρετε να διαβάζετε.

Συνάδελφοι, στο νέο δελτίο αξιολόγησης υπάρχουν τα εξής μετρήσιμα κριτήρια
Α. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ.
Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από το 1 έως το 5 και η συνολική αξιολόγηση προκύπτει από Α+Β+Γ/3 .
Ως απόδοση εργασίας, θεωρείται η απόδοση σε σχέση με τα βασικά καθήκοντα εργασίας στα πλαίσια της θέσης και η συμμετοχή στα ειδικά έργα.
Δεν έχει καμία σχέση το ανωτέρω κριτήριο με ατομικό ποσοτικό στόχο, ούτε με μείωση σταθερών αποδοχών, ούτε με απολύσεις!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! όπως προσπαθεί με επικίνδυνο τρόπο να το συσχετίσει το δίδυμο ΕΑΣ – ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ.

ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ. ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Η ΔΑΚΕ αγαπητοί συνάδελφοι δεν υπηρετεί, παρά μόνο τα συμφέροντα του εργαζόμενου στην Τράπεζα και το Δελτίο Αξιολόγησης είναι ένας ακόμα αγώνας, βασιζόμενος στην πίστη για Αξιοκρατία, την Δίκαιη κρίση και την αποφυγή του τέλματος της επαγγελματικής εξέλιξης και καριέρας μας στην Τράπεζα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το προηγούμενο δελτίο αξιολόγησης ήταν απαξιωμένο, δεν λαμβανόταν υπόψιν και χρειαζόταν αναμόρφωση (περαιτέρω ανάλυση θα γίνει όταν το νέο δελτίο θα κοινοποιηθεί).
Η γνωστή τώρα καραμέλα ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ να τελειώνει. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά τις μεγάλες συνδικαλιστικές διαφορές μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε πολιτική μηδενισμού όπως εσείς κάνετε (ΕΑΣ-ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ) όταν δεν έχετε τις Καρέκλες. Και αυτό γιατί όταν είχατε την θέση του γεν. γραμματέα του Συλλόγου, συμφωνούσατε σε όλα με την ΔΗΣΥΕ ενώ η ΔΑΚΕ παρόλο που ήταν δεύτερη δύναμη στον Σύλλογο, δεν στάθηκε στην διεκδίκηση της θέσης του γεν. γραμματέα όπου και δικαιούταν, αλλά προωθούσε και προσυπέγραφε οτιδήποτε ήταν θετικό για τον Σύλλογο και τους εργαζόμενους.
Όλη αυτή η ιστορία όπως την αναγεννάτε, αποτελεί ιστορική δικαίωση της ΔΑΚΕ η οποία ως βασική της αρχή, έχει το αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο και όχι προεδρείο με προγραμματικές συμφωνίες όπως εσείς κατά το παρελθόν πράξατε.
Εγγυόμαστε ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, βρίσκουν απόλυτη θεματοφυλακή αξιών στην παράταξή μας γιατί πάνω από όλα βρίσκεται ο συνάδελφος.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΦΟΥΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΔΑΒΑΛΟΥ ΝΑΝΣΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Written by antiracistes

2 Οκτωβρίου, 2009 at 6:30 πμ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ»

leave a comment »

Αθήνα, 01/10/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πράγματι,
«Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. δεν είναι απρόσωπη. Βεβαίως, αποτελείται από εκατοντάδες συναδέλφους, που έχουν ήθος, αξιοπρέπεια και πάνω από όλα φιλότιμο», αλλά εκπροσωπείται από μια ηγεσία που δεν διαθέτει τίποτα απ΄ όλα αυτά.

Πράγματι,
«Σε καμία περίπτωση δε μας χωρίζει το παραμικρό από τους απλούς αυτούς συναδέλφους – ψηφοφόρους της», αλλά μας χωρίζει χάσμα μέγα και άβυσσος από τις αντιλήψεις, τις απόψεις και κυρίως τις πρακτικές και τις πολιτικές που προωθεί στο χώρο μας η ηγεσία της ΔΗ.ΣΥ.Ε., σε συνεργασία με την ηγεσία των ΔΑΚΕ.

Πράγματι,
«Μαζί θα προχωρήσουμε στο δύσκολο (και ανηφορικό) δρόμο των αγώνων» (αν και όταν και εφόσον τους συναποφασίσουν τα συνεταιράκια της ηγεσίας ΔΗ.ΣΥ.Ε. και των δύο ΔΑΚΕ), αλλά δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στον (εύκολο) κατήφορο, που ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει και που με μαθηματική ακρίβεια τους οδηγεί στις «στοργικές αγκάλες» της Γαλλικής Διοίκησης και των ντόπιων παρατρεχάμενων της, αλλά ταυτόχρονα και στον πάτο του βαρελιού: είτε με το “νέο” σύστημα τοποθετήσεων, που, εκτός των άλλων, υπονομεύει τον Οργανισμό Προσωπικού, είτε με το “νέο” δελτίο αξιολόγησης, που συνδέει την αξιολόγηση (που έχει άμεση σχέση με την εξέλιξη και τις αποδοχές), με τους ατομικούς στόχους και τη λεγόμενη παραγωγικότητα.΄
Και που είναι αντίθετο με τον Οργανισμό Προσωπικού και τις συμβάσεις που έχουμε κατά καιρούς υπογράψει, που λένε ότι ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.!!
Γιατί αυτό επιχειρούν να “εισαγάγουν” τώρα από το παράθυρο. Και είναι το μόνο για το οποίο δεν μας λένε τίποτα, στην «περισπούδαστη» κατά τα αλλά ανακοίνωση – λίβελο που εκδώσανε στις 29/09/2009, χάνοντας την ψυχραιμία τους και σε κατάσταση πανικού τελούντες !!!!

Written by antiracistes

2 Οκτωβρίου, 2009 at 5:58 πμ

Επιτέλους! Κοινή ανακοίνωση των παρατάξεων «Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση» και «Οδός Ευπόλιδος» για δράση εναντίον του Νέου Σχεδίου Αξιολόγησης στην Εμπορική

leave a comment »

Αθήνα, 28/09/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
«ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ » ΚΑΙ «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ»
ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εικόνα: ακριβής αναπαραγωγή τμήματος του συστήματος που ψηφίστηκε στο Δ.Σ.

Όσο και αν αυτό φαίνεται απίστευτο, είναι απόσπασμα από τη πρόταση της διοίκησης για νέο δελτίο αξιολόγησης, η οποία και υιοθετήθηκε από τις ηγεσίες ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ και ψηφίστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας στις 16/9/2009 !!!!!

Για μια ακόμα φορά, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ -παρά τις φραστικές κορώνες περί του αντιθέτου- διευκολύνουν τις λογικές εξυπηρέτησης της Διοίκησης!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις τοποθετήσεις μας στο Δ.Σ. επισημάναμε τον κίνδυνο και την αντίθεσή μας στην αποδοχή από το σωματείο αυτού του συστήματος. Ωστόσο με τις ψήφους των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ ψηφίστηκε με ψήφους 10 υπέρ και 4 κατά.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης συνδέει την αξιολόγηση με τους ατομικούς στόχους, και με βαρύτητα ιδιαίτερα αυξημένη, σε ποσοστό 33% επί του συνόλου των κριτηρίων αξιολόγησης. Η απόδοση εργασίας όπως φαίνεται είναι συνάρτηση ενός μόνο κριτηρίου, της επίτευξης στόχων. Η δε υπογραφή του αξιολογούμενoυ στο δελτίο δεν έχει το χαρακτήρα της ενημέρωσης αλλά της δέσμευσής του στους στόχους που τίθενται για το διάστημα μέχρι την επόμενη αξιολόγηση .

Πρόκειται για μια απόφαση που
 Παραβαίνει το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα και την Εργατική Νομοθεσία
 Παραβαίνει το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ για την ΣΣΕ 2009
 Είναι αντίθετη στον Οργανισμό Προσωπικού και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει
γιατί σύμφωνα με αυτά ο εργαζόμενος έχει την ευθύνη να παρέχει εργασία και όχι εγγυήσεις αποτελεσμάτων και κερδοφορίας στην επιχείρηση όπου εργάζεται, αφού η κερδοφορία εξαρτάται κύρια από παράγοντες που είναι ευθύνη της Διοίκησης .

Φαίνεται ότι η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ δε διάβασαν ποτέ τη διακήρυξη της ΟΤΟΕ στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που διοργάνωσε στις 2 & 3/10/2008, όπου αναφέρει ρητά: «Απορρίπτουμε τους ατομικούς ποσοτικούς στόχους ως κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων. Δεν δεχόμαστε ο βαθμός επίτευξής τους να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνολική αξιολόγηση απόδοσης και την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου, ούτε να στοιχειοθετεί λόγο καταγγελίας ατομικής σύμβασης εργασίας», ενώ στο ίδιο πνεύμα είναι και η διεκδίκηση της κλαδικής σύμβασης 2009.

Η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης θα δυναμιτίσει τις εργασιακές σχέσεις, αφού θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική ζωή και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων και πιο συγκεκριμένα θα έχει επιπτώσεις:

Στην αμοιβή τους γιατί θα μειώσει τις σταθερές αποδοχές, αφού ένα μεγάλο μέρος της θα είναι συνδεδεμένο με την επίτευξη των στόχων.
Η μη επίτευξη των στόχων θα μπορεί να αποτελεί αιτία απόλυσης αφού θα μπορεί να στοιχειοθετήσει μειωμένη απόδοση εργασίας και ανικανότητα, με τους συναδέλφους που έχουν ατομικές συμβάσεις να αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο.
Η υπηρεσιακή εξέλιξη και οι προαγωγές θα συνδέονται με την επίτευξη των στόχων.
Περαιτέρω θα ενισχυθεί το διευθυντικό δικαίωμα, η αυθαιρεσία και ο ανταγωνισμός δημιουργώντας εξαιρετικά απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

Η διεθνής αλλά και η ελληνική εμπειρία και έρευνα δείχνει ότι όπου εφαρμόζονται η ατομική στοχοθεσία, προκαλεί στους εργαζόμενους έντονο στρες, ψυχοσωματικές ασθένειες, επαγγελματική ανασφάλεια, προβλήματα στο προσωπικό και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Καμία πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να λαμβάνει αποφάσεις που αντίκεινται στους νόμους και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει.

Ο Οργανισμός Προσωπικού, οι νόμοι και οι συμβάσεις που προστατεύουν τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι η κόκκινη γραμμή!
Δεν πάμε πίσω από αυτά! Αντιθέτως υπάρχει ανάγκη πάνδημης αντίδρασης για να τα υπερασπιστούμε όταν κινδυνεύουν και αμφισβητούνται!

Η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα είχε προαναγγελθεί ήδη στο σχέδιο ανάκτησης ανταγωνιστικότητας και η σύνδεση της αξιολόγησης με τους ατομικούς στόχους είναι μια από τις επιδιώξεις του σχεδίου αυτού.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ θεωρούμε ότι ο αγώνας ενάντια στα αντεργατικά σχέδια της Διοίκησης πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα μιας μεγάλης συσπείρωσης όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, στον οποίο πρέπει να βρεθεί και η ΕΣΑΚ. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια δυναμική που δε θα επιτρέπει σε όσους έχουν διαθέσεις υπαναχώρησης, να υποχωρούν στις πιέσεις της Διοίκησης για αλλαγή των εργασιακών μας σχέσεων.

Το συγκεκριμένο σύστημα δε μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης. Θα συζητήσουμε με τη Διοίκηση μόνο στη βάση ενός συστήματος με αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια, που δε θα έχουν σχέση με ατομικούς στόχους.

Καλούμε τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους!

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τα σχέδια της Διοίκησης, που θέλουν να καταργήσουν νόμους και συλλογικές συμβάσεις και να μας οδηγήσουν στον εργασιακό μεσαίωνα!

Υ.Γ. Η παρούσα ανακοίνωση για κοινή δράση, είναι αποτέλεσμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου στις 24/09/09 από τις παρατάξεις Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση, Οδός Ευπόλιδος και ανεξάρτητους συνάδελφους. Στη σύσκεψη αυτή δεν προσήλθε η ΕΣΑΚ, παρά το ότι προσκλήθηκε. Ως πρώτο βήμα αποφασίστηκε η αποστολή δελτίου τύπου και διάβημα στην ΟΤΟΕ.