Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Μαΐου 2013

Τι θα γινόταν αν…ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΕ

with one comment

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ
31/5/2013

Τι θα γινόταν αν…
Ναι, βρεθήκαμε στην Πειραιώς. Δεν καταφέραμε να ακυρώσουμε το deal! Μπορεί και να μη μπορούσαμε θα σκεφτεί κανείς. Ίσως. Δεν κάναμε όμως κι όλα όσα θα μπορού-σαμε! Έτσι δεν είναι συνάδελφοι;
Κι ύστερα άρχισαν οι παράπλευρες απώλειες κι εμείς αρχίσαμε να τις συνειδητοποι-ούμε! Κι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από την «αποφράδα» 27η Ιουλίου, τόσο πυ-κνώνουν οι προσπάθειες να θολώσουν τα γεγονότα και να διαχυθούν οι ευθύνες, ώστε άμωμοι και άσπιλοι να επανέλθουν οι συνδικαλιστές της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ στη λεω-φόρο της «υπεύθυνης» συνδικαλιστικής δράσης που σημαίνει ευθυγράμμιση με τις ε-πιθυμίες και τις ιεραρχήσεις του εργοδότη. Για αγωνιστικές κινητοποιήσεις κάθε είδους και μορφής «βγάζουν σπυριά», διότι …δεν θα πετύχουν (!) …και ο φαύλος κύκλος της απαξίωσης των συλλογικών διαδικασιών και της αποθέωσης της ιδιώτευσης …καλά κρατεί!!!
Aς σταθούμε όμως λίγο να σκεφτούμε:
 Τι θα γινόταν αν από καιρό πριν ενημερώναμε φορείς και τοπικές κοινωνίες σε α-γροτικές περιοχές για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις από την επερχόμενη εκποίηση της Αγροτικής;
 Τι θα γινόταν αν σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους των θυγατρικών του Ομίλου της Αγροτικής, προχωρούσαμε σε πολύμορφες κινητοποιήσεις, ώστε ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες περιοχές να γνωρίσουν τις συνέπειες των επαπειλούμενων πωλήσε-ων των εταιριών αυτών;
 Τι θα γινόταν αν η πλειοψηφία του ΣΕΤΑΠ (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ) δεν έβλεπε από τον πρώτο καιρό το κλείσιμο του Ταμείου Υγείας σαν το διαβατήριο της καλής της σχέσης με τη διοίκηση της Πειραιώς;
 Τι θα γινόταν αν οι συνταξιούχοι, αντί να στραφούν εναντίον των εν ενεργεία συνα-δέλφων τους και της διοίκησης του Ταμείου, «στρατοπέδευαν» έξω από την Πει-ραιώς διεκδικώντας το αυτονόητο;
 Τι θα γινόταν αν η πλειοψηφία του ΣΕΤΑΠ δεν βιαζόταν να «ξεμπερδεύει» με το Τα-μείο, κλίνοντας τα περί βιωσιμότητας σε όλες τις πτώσεις (τα επιχειρήματα της Πει-ραιώς δηλαδή) και ψιθυρίζοντας από το φθινόπωρο κιόλας ότι το Ταμείο έχει τε-λειώσει;
 Τι θα γινόταν αν οι ηγεσίες των συνταξιούχων και οι δυο παρατάξεις του συλλόγου, δεν ξέχναγαν τόσο γρήγορα την προσφορά «ζωής» του Ταμείου και την αξιοπρεπή πρόσβαση στην περίθαλψη που αυτό πρόσφερε 80 περίπου χρόνια και συντάσσο-νταν σε ένα κοινά διαμορφωμένο πρόγραμμα πίεσης και διεκδίκησης, αντί να περι-οδεύουν ανά την Ελλάδα ανακηρύσσοντας μοναδικό εχθρό τη διοίκηση του Ταμεί-ου;
 Τι θα γινόταν αν η ΕΣΑΚ δεν θεωρούσε με την απουσία της και την περίεργη στάση της διαχρονικά, το κλείσιμο του Ταμείου επιβεβαίωση της θεωρίας της περί αναπό-φευκτης ισοπέδωσης της περίθαλψης ;
 Τι θα γινόταν αν η διατήρηση του Ταμείου γινόταν κτήμα όλων των συναδέλφων του Ομίλου της Πειραιώς σε συνεργασία με τα σωματεία τους; Δεν θα μπορούσε να είναι το Ταμείο το πρώτο πεδίο κοινής δράσης; Το πρώτο ζήτημα συντονισμένης πί-εσης προς τον εργοδότη;
 Τι θα γινόταν αν η ηγεσία του συλλόγου ενέπνεε όλους εμάς τους τέως εργαζόμε-νους της Αγροτικής Τράπεζας, σε ένα κοινό στόχο που θα βελτίωνε την ποιότητα της ζωής όλων μας, θα λειτουργούσε ενωτικά και θα απέκρουε διχαστικές αντιλήψεις και πρακτικές παλιών – νέων, πιο παλιών- παλιών, συνταξιούχων – εν ενεργεία, που είναι βούτυρο στο ψωμί του εργοδότη;
Ίσως το Ταμείο να επιβίωνε! Και από καλύτερες θέσεις να συνεχίζαμε τον αγώνα μας για βελτίωση των παροχών υγείας. Ίσως!
Πάντως σίγουρα θα ήμασταν νικητές στον αγώνα της αξιοπρέπειας, της ενότητας και της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας! Γιατί πρώτοι εμείς πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτές! Κι ένα τέτοιο σωματείο μας αξίζει!

Ασφαλιστήριο Συλλόγου: Ανικανότητα και ιδιοτέλεια οδήγησαν στη χρεοκοπία του
Το περασμένο Σάββατο ο Σύλλογος, με απόφαση της γενικής του συνέλευσης, αποφά-σισε την κατάργηση του λογαριασμού εξερχομένων μελών, τη μείωση της εισφοράς των μελών υπέρ του Συλλόγου κατά 0,5% (δηλαδή το μέρος των εισφορών που τροφοδο-τούσε το λογαριασμό) και τη μεταφορά του τυχόν υπολοίπου του λογαριασμού στο α-περγιακό ταμείο. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή το κλείσιμο του λογαριασμού, ήταν αναπό-φευκτη και μετά τη διακοπή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από 1/1/2013 από την Αγροτική Ασφαλιστική.
Για το πώς φτάσαμε ως εδώ εξηγούνται επαρκώς πιστεύουμε στα τρία κείμενα που α-κολουθούν, τα οποία αναδημοσιεύονται από την εφημερίδα που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες (φ 119-120, Μάης 2013). Το πρώτο από τα πιο κάτω κείμενα γράφτηκε τώρα για την εφημερίδα, το δεύτερο είναι μια αναλυτική ανακοίνωση που κυκλοφορήσαμε στη γενική συνέλευση του Συλλόγου στο Βόλο το 2008 όταν το θέμα είχε αναζωπυρωθεί με επιστολές μελών του πρώην ΣΕΠΑΤΕ και το τρίτο κείμενο είναι αποσπάσματα πρακτι-κών από τη ΓΣ του Βόλου για το θέμα αυτό.
Τι έγινε το Σάββατο
Το θέμα εισηγήθηκε στη γενική συνέλευση ο πρόεδρος μεταφέροντας την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που είχε συνεδριάσει την προηγούμενη ημέρα, και η οποία προέβλεπε αυτά που προαναφέραμε (μείωση εισφοράς από 1/9/2013, κλείσιμο λογαριασμού) αλλά μοίρασμα των τυχόν αποθεματικών στα συνταξιοδοτηθέ-ντα μέχρι 31/12/2012 μέλη του πρώην ΣΕΑΤΕ (τα μέλη του πρώην ΣΕΠΑΤΕ είχαν λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση).
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ παρενέβη στη διαδικασία και ζήτησε τη μείωση της εισφοράς από 1/7/2013 και καταδίκη από τη γενική συνέλευση όσων φέρνουν ευθύνη για το χειρι-σμό του θέματος, δηλαδή των παρατάξεων ΔΗΣΥΕ & ΔΑΚΕ και των εκπροσώπων τους. Το θέμα οξύνθηκε όχι τόσο από την πρότασή μας αλλά γιατί ο συν. Αμούντζιας είχε δια-βάσει τα γραφόμενα στην εφημερίδα μας που τον αφορούσαν… Προφανώς τους ενό-χλησε η απόδοση ευθυνών και όχι η αλλαγή της στάσης μας που, εξάλλου, δεν αναι-ρούσε την αρχική τοποθέτησή μας…
Στο θέμα παρενέβη και ο συν. Νίκος Παπαγιάννης, στέλεχος παλαιότερα της ΔΗΣΥΕ, δι-αφωνώντας με την πρόταση του ΔΣ για μοίρασμα των αποθεματικών στους μέχρι 31/12 συνταξιοδοτηθέντες και λέγοντας ότι και αυτός έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτούς. Με-τά από συζητήσεις ο συν Ν. Παπαγιάννης πρότεινε να πάνε τα αποθεματικά στο απερ-γιακό ταμείο, δηλαδή αυτό που η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είχε προτείνει από το 2008, η ΔΗΣΥΕ έ-σπευσε να το υιοθετήσει και η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Τις επόμενες ημέρες της γενικής συνέλευσης τα τηλέφωνα διαμαρτυρίας των συντα-ξιούχων ήταν πολλά, ίσως και να συνεχιστούν. Ευθύνες υπάρχουν και τις έχουμε κατα-γράψει, ας τις αναζητήσουν οι συνάδελφοι/ισσες από αυτούς που τις έχουν. Ας θυμη-θούν όμως τι έκαναν τόσα χρόνια που φωνάζαμε, ας αναλογιστούν και τις δικές τους ευθύνες και το κυριότερο να μην πυροβολούν το Σύλλογο….

Written by antiracistes

31 Μαΐου, 2013 at 7:12 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

ENIAIA ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα – Ανακοίνωση για την νέα κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ και για τη συνέλευση τιυ Συλλόγου

with one comment

ENIAIA ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΑΣ) εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα
Ανακοίνωση Νο 78, Αθήνα 30/05/2013

Συνάδελφοι,
Η νέα Κλαδική Σύμβαση ΟΤΟΕ-Τραπεζών, η οποία επικυρώθηκε από την ηγετική ομάδα της ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Εργοδοτικοί), είχε ως κεντρικό πολιτικό στόχο την εργασιακή ειρήνη εν μέσω ανακεφαλαιοποίησης. Η Κυβέρνηση, η Τρόικα και φυσικά οι τραπεζίτες δεν ήθελαν απεργίες την περίοδο των ΑΜΚ και όπως όλοι διαπιστώσαμε η ηγετική ομάδα της ΟΤΟΕ το σεβάστηκε απόλυτα.
Από εκεί και ύστερα οι τραπεζίτες και η Τρόικα ζήτησαν και πήραν ό,τι ήθελαν. Μειώσεις μισθών, ωράριο…και στα δύσκολα απολύσεις! Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε εξαιρετικά αρνητικής σημασίας την επέκταση του ωραρίου ως τις 7 το βράδυ διότι ανοίγει την όρεξη των εργοδοτών για συνολικότερη ανατροπή του σταθερού 5ήμερου-7ωρου, θεσμοθετεί την απλήρωτη εργασία και αφαιρεί θέσεις εργασίας. Τέλος, γίνεται σε όλους κατανοητό ότι η διατύπωση που υπάρχει στη σύμβαση περί «βούλησης των δύο πλευρών για διατήρηση των θέσεων εργασίας.. » αποτελεί ένα ευχολόγιο με εμφανή την αδυναμία τήρησης της ρήτρας.
Οι οριζόντιες μειώσεις ύψους 6% στα κλιμάκια του βασικού μισθού, η αντίστοιχη μείωση των επιδομάτων που «κρέμονται» από το βασικό μισθό καθώς και η κατάργηση του επιδόματος Ισολογισμού (3,5%) έρχονται να προστεθούν στη μεσοσταθμική μείωση του 8-9 % της Επιχειρησιακής μας Σύμβασης, στο πάγωμα της πολυετίας (-1,85% ετησίως), στην αλλαγή των βαθμίδων στα επιδόματα ευθύνης, στην κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής του επιχειρησιακού επιδόματος.
Συνολικά μέσα σε 1-1,5 χρόνο οι μισθολογικές μας απώλειες ανέρχονται στο 25% τουλάχιστον. Και έπεται συνέχεια…στην ALPHA BANK!

Συνάδελφοι,
Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος…
Σε λίγους μήνες οι τράπεζες θα βρεθούν εκ νέου αντιμέτωπες με τα λεγόμενα stress tests των ελεγκτικών εταιρειών. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για τη δραματική άνοδο των επισφαλειών, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα, τότε θα μιλάμε για μια νέα μαύρη τρύπα στα χαρτοφυλάκια και στους ισολογισμούς των τραπεζών. Ποιά θα είναι τότε τα νέα διλήμματα που θα μας φέρουν στο τραπέζι;

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση το δικό μας δίλημμα είναι ένα. Ή δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση των συνδικάτων ή αφήνουμε τα δικαιώματά μας να παζαρεύονται και να χαρίζονται αμαχητί.

ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΣ

Η Γραμματεία της ΕΑΣ
Μητροτάσιος Σπύρος, Παπανδρέου Σαπφώ, Καρούμπαλη Μαρίνα, Βελίδης Γιάννης Κοντοζής Δημήτρης, Σκρίκα Αλεξάνδρα, Σπυρόπουλος Νίκος, Τσακίρης Θανάσης

Διαβάστε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 5:58 μμ

Γ.Σ.Ε.Ε. – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

leave a comment »

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΕ
Γ.Σ.Ε.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 29/5/2013
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΕ
Tην ώρα που οι εργαζόμενοι βιώνουν με τη σφραγίδα των μνημονίων την εργοδοτική αυθαιρεσία στη μεγαλύτερή της μορφή, την ώρα που η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, η κυβέρνηση συνεχίζει την αντεργατική της πολιτική εγκαταλείποντας κάθε μέτρο προστασίας των εργαζομένων.
Η κατάργηση-συγχώνευση των τμημάτων στου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δίνει τη χαριστική βολή στους ήδη εξαθλιωμένους εργαζόμε-νους αφήνοντάς τους στο έλεος των εργοδοτών.
Η ΓΣΕΕ απαιτεί από το αρμόδιο Υπουργείο να σταματήσει εδώ και τώρα το απαράδεκτο σχέδιο κατάργησης –συγχώνευσης υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και να προχωρήσει αντιθέτως στην αναβάθμισή του και τη στελέχωση του με επιπλέον προσωπικό ώστε και οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν και ο ρόλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας να είναι ουσιαστικότερος και αποτελεσματικότερος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 6:11 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΛΟΣ! ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΟΠΗ! Καταδικάζουν τα ταμεία σε ζημιές. Πουλούν τα δικαιώματα των τραπεζών

leave a comment »

ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΛΟΣ! ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΟΠΗ! Καταδικάζουν τα ταμεία σε ζημιές. Πουλούν τα δικαιώματα των τραπεζών
Παγιδευμένα σε ένα lose-lose situation είναι τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς στο πρό-σφατο κούρεμα του ελληνικού χρέους θεωρήθηκαν «ιδιώτες» και έχασαν δισεκατομμύ-ρια, ενώ σήμερα θεωρούνται «δημόσιος τομέας» και τους απαγορεύεται η συμμετοχή στις ΑΜΚ τραπεζών, εφ’ όσον παίρνουν κρατική χρηματοδότηση. Έτσι τα ασφαλιστικά Ταμεία αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα δικαιώματα προτίμησης στις ΑΜΚ Alpha-Εθνικής-Πειραιώς, κρατώντας όμως τις μετοχές-«μάνες», οι οποίες θα εξαϋλωθούν στη συνέχεια.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί το ΤΣΜΕΔΕ, των μηχανικών το οποίο είναι ο βασικός μέτοχος της Attica Bank και θα μπορέσει να συμμετάσχει στην αμκ, καθώς δεν δέχεται κρατική χρηματοδότηση.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γ. Βρούτση, οι διοικήσεις του ΙΚΑ και ΕΤΑΑ α-ναίρεσαν απόφαση συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου, ευθυγραμμισζόμενα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης στο Μνημόνιο. Ετσι απεμπολούν το δικαίωμα να προστα-τεύσουν την περιουσία τους συμμετεχοντας στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Στην πραγματικότητα τα Ταμεία χάνουν γιατί δεν μπαίνουν, χάνουν γιατί πουλάνε σε τιμές πολύ κατώτερες από αυτές που αγόρασαν και κάνουν δώρο σε ιδιώτες περιουσία που αποκτήθηκε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε εξευτελιστικές τιμές.
Το κακό προηγούμενο που δημιουργήθηκε με το κούρεμα των ασφαλιστικών Ταμείων και την προκλητικά άδικη αντιμετώπισή τους από κυβέρνηση και τρόικα αναγκάζει ξένα Funds διαχείρισης συνταξιοδοτικών Ταμείων να κρατούν ιδιαίτερα επιφυλακτική στά-ση και να έχουν δεύτερες σκέψεις για το ενδεχόμενο τοποθέτησής τους σε ελληνικές μετοχές και στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Ιδιαίτερα αρνητικό είναι το γεγονός ότι κυβέρνηση και τρόικα δεν έχουν καταλήξει ακό-μα στο μηχανισμό αποκατάστασης της περιουσίας των Ταμείων και καταρτίζουν κατ αποκλειστικότητα σχέδια περικοπών στην ασφάλιση και την περίθαλψη.
Στα σχέδια των Ταμείων είναι να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα που απέκτησαν πουλώ-ντας τα δικαιώματα στις αυξήσεις κεφαλαίου, για να αγοράσουν μερίδια στην ΑΕΔΑΚ διαχείρισης διαθεσίμων τους.
Τα Ταμεία κατέχουν συνολικά 16,4% της Εθνικής Τράπεζας. Μη συμμετέχοντας στην ΑΜΚ το ποσοστό τους θα περιορισθεί κάτω του 1,5%. Να σημειωθεί ότι στο χαρτοφυ-λάκιο του ΙΚΑ παραμένουν 21.325.462 μετοχές της ΕΤΕ, η αξία των οποίων το 2009 α-νερχόταν σε 386 εκατ. ευρώ. Μετά από 3,5 χρόνια η αξία τους έχει συρρικνωθεί στα 12,6 εκ. ευρώ.
Είναι πρόδηλη λοιπόν η “εξαέρωση” την οποία έχει υποστεί η περιουσία των Ταμείων λόγω της πτώσης των χρηματιστηριακών αξιών και του κουρέματος των ομολόγων. Συ-νολικά, τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ταμείων καταγράφουν λογιστικές απώλειες πάνω από 2 δισ. ευρώ.
Πηγή: sofokleousin, 29/5/2013

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 6:08 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Αμάσητα θα τα καταπίνουμε…

leave a comment »

Αμάσητα θα τα καταπίνουμε…
Γράφει συναδέλφισσα στο Facebook:
Αναρωτιέμαι αν η Επιθεώρηση Εργασίας έχει πλέον κανένα ρόλο, ή αν απλά είναι δια-κοσμητικό στοιχείο… Απορώ για τα σεμινάρια που έγιναν πέραν του ωραρίου σε ορι-σμένους υπαλλήλους, όπως και για το 3μερο του Αγ. Πνεύματος που υπάρχει πληροφό-ρηση για εργασία όλο το 3μερο και από υπαλλήλους σε μικρά καταστήματα. Έτσι αμά-σητα θα τα καταπίνουμε;;;;
Γιατί απορεί η συναδέλφισσα; Δεν βλέπει ότι η πλειοψηφία (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ) του Συλλό-γου σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στο όργιο των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσί-ας από τη διοίκηση της Πειραιώς; Δεν βλέπει ότι έχει πετάξει λευκή πετσέτα γιατί φο-βούνται μήπως θυμώσει η διοίκηση και χαλάσουν τις σχέσεις τους; Τι έγιναν εκείνα τα βαρύγδουπα της γενικής συνέλευσης ότι δηλαδή ο Σύλλογος θα θέσει θέμα για την ερ-γασία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος; Το έθεσε; Τι περιμένει;
Ο Σύλλογος όφειλε να ζητήσει ενημέρωση για τις οργανωτικές αλλαγές της τράπεζας (τώρα, όχι κατόπιν εορτής… και αν του την αρνηθούν να δημιουργήσει θέμα επικαλού-μενος τη θεσμοθετημένη υποχρέωση της τράπεζας), όφειλε να απαιτήσει αποζημίωση για τα σεμινάρια που έχουν ξεπεράσει προ πολλού τον εκπαιδευτικό τους χαραχτήρα και έχουν μετατραπεί σε βασανιστήρια, όφειλε και οφείλει να σταθεί δίπλα στον/στην συνάδελφο/ισσα που ταλαιπωρείται αφάνταστα.
Αν ζητούσε ενημέρωση ίσως μάθαινε και αυτά που λένε οι περιφερειακοί, ότι δηλαδή καμιά δεκαριά μέρες πριν την μετάπτωση (24/6/2013) θα γίνουν μετακινήσεις εργαζο-μένων της Πειραιώς στα καταστήματα της ΑΤΕ και το αντίστροφο. Επίσημη δικαιολογία είναι η υποστήριξη των προγραμμάτων από αυτούς που τα γνωρίζουν και η ανεπίσημη αλλά αληθινή για να σπάσουν τα στεγανά μεταξύ των τραπεζών της Πειραιώς και να αναμειχθούν «οι κουλτούρες».
Αυτή η εξέλιξη αν και αναμενόμενη θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και στη διε-ξαγωγή των εκλογών αφού η μικροπαραταξιακή σκοπιμότητα των ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ οδήγη-σε σε εκλογές στις 3/7/2013 και όχι νωρίτερα όπως ζητούσαμε εμείς και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 6:05 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ – Κατάργησαν την άδεια ανθυγιεινής εργασίας στη μηχανογράφηση της τράπεζας!

leave a comment »

Κατάργησαν την άδεια ανθυγιεινής εργασίας στη μηχανογράφηση της τράπεζας!
Την απόφαση για διακοπή χορήγησης της άδειας ειδικών συνθηκών (ανθυγιεινή) στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής απο-φάσισε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της πρώην ΑΤΕ και απέστειλε το παρακά-τω ενημερωτικό mail:
«Κατόπιν ενημέρωσης από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της πρώην ΑΤΕ, παρα-καλώ όπως ενημερώσετε τους υπόλοιπους συναδέλφους της πρώην ΑΤΕ, που έχουν με-τακινηθεί στην Τεχνολογία Ομίλου, ότι δεν δικαιούνται πλέον ανθυγιεινή άδεια, με δε-δομένο ότι δεν ισχύουν, πλέον, οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.
Για τις άδειες, οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί, θα ενημερωθείτε εκ νέου.
Στην διάθεσή σας για κάθε σχετικό.»
Να θυμίσουμε ότι στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΑΤΕ-ΣΕΑΤΕ ετών 1999-2000, προβλέπονταν τα εξής:
…Επίσης το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και η πρόσθετη άδεια των επτά (7) ημερών χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους στο Μηχανογραφικό κέντρο (Διεύθυνση Εφαρ-μογών Πληροφορικής)…
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι άλλαξε στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων που εργάζονται στο Μηχανογραφικό Κέντρο, έναντι της εποχής που επικυρώθηκε και τυπικά ο ανθυγιεινός χαρακτήρας της εργασίας τους, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως και γιατί η Πειραιώς καταργεί θεσμοθετημένη υποχρέωση της ΑΤΕ προς τους εργα-ζόμενους. Οι συνάδελφοι εξακολουθούν να εργάζονται σ΄ ένα περιβάλλον επιβαρυμένο από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεντρικοί servers της τράπεζας. Εξακολουθούν να βρίσκονται σ΄ έναν χώρο που κάτω από τα πόδια τους (στο ψευδοπά-τωμα) και πάνω από το κεφάλι τους (στην ψευδοοροφή) περνούν εκατοντάδες καλώδι-α.
Όλοι όσοι έχουν εργαστεί, έστω και για λίγο, στο Μ.Κ., ξέρουν ότι οι πονοκέφαλοι και οι ζαλάδες είναι συνήθη φαινόμενα κι ότι τα depon και τα panadol δε λείπουν από τα γραφεία. Όλοι όσοι έχουν εργαστεί στο Μ.Κ., ξέρουν καλά ότι ξεγελούν μέσα τους το φόβο της πιθανότητας να βρεθούν αντιμέτωποι μια ημέρα με την επάρατο, λόγω της παρατεταμένης έκθεσης στις ακτινοβολίες.
Ακόμη κι αυτό το Μνημόνιο ΙΙ, που λειτούργησε ως καταπέλτης για τα εργασιακά δι-καιώματα, δεν τόλμησε να καταργήσει το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-γασίας (βλέπε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 465, 24-02-2012).
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της πρώην ΑΤΕ, θεωρεί ότι δε συντρέχουν πλέον λόγοι χορήγησης της ανθυγιεινής άδειας. κ. Κρανά και κα Σταύρου, οι συνάδελφοι της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής, σας ευχαριστούν θερμά που φροντίζετε για αυ-τούς!
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καλεί το σύλλογο να παρέμβει στην Κεντρική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Πειραιώς, ούτως ώστε να εξακολουθήσει η χορήγηση της ανθυγιεινής άδειας. Η υγεία των συναδέλφων μας δεν είναι παιχνίδι!

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 6:02 πμ

Συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων του ΤΥΠΑΤΕ με νέα 48ωρη

leave a comment »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
29/05/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης από την κυβέρνηση και το Υ-πουργείο Εργασίας εμείς οι εργαζόμενοι του Ταμείου χάνουμε τη δουλειά μας και είμαστε στο δρόμο! Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την παράταση της 48ωρης απεργίας που λήγει σήμερα 29/05/13 με νέα 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ την Πέμπτη 30/05/13 και τη Παρασκευή 31/051/13 με σκοπό την ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 – 31 ΜΑΪΟΥ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΝΗΣ

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 5:58 πμ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Α.Τ.Ε.: Το Σάββατο στη γενική συνέλευση του Ταμείου Υγείας τα καυτά προ-βλήματα της τροπολογίας Βρούτση

leave a comment »

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ
30/5/2013

Το Σάββατο στη γενική συνέλευση του Ταμείου Υγείας τα καυτά προ-βλήματα της τροπολογίας Βρούτση
Ο εκλεκτός υπουργός εργασίας της τρικομματικής (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) κυβέρνησης κ. Βρούτσης, που γράφει στα παλαιά του υποδήματα τα θεσμοθετημένα όργανα (ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ), στέλνει στην ανεργία 120 εργαζομένους και στα τάρταρα την περίθαλψη 25.000 ατόμων, με την απόφασή του αυτή δημιουργεί προβλήματα πολλαπλάσια αυ-τών που λύνει.
Μετά την ψήφιση της τροπολογίας και την ένταξη των συνταξιούχων του Ταμείου Συ-ντάξεων από 1/6/2013 στον ΕΟΠΥΥ και εν αναμονή των υπουργικών εγκυκλίων καλού-μαστε να δώσουμε λύση σε πολλά και δαιδαλώδη προβλήματα όπως:
 Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους; Χωρίς αντικείμενο εργασίας και χωρίς πόρους (ει-σφορές) το Ταμείο αδυνατεί να συνεχίσει να τους απασχολεί (και να τους πληρώ-νει).
 Τι θα γίνει με τις οφειλές στους ασφαλισμένους και στους τρίτους πχ νοσοκομεία, κλινικές κλπ;
 Τι θα γίνει ο εξοπλισμός των πολυϊατρείων, τα κτίρια κλπ;
 Θα συνεχίσει το Ταμείο με κάποια άλλη μορφή, ναι ή όχι.
 Αν όχι, τότε πως θα γίνει η εκκαθάριση, πως θα πληρωθούν οι οφειλές, οι αποζη-μιώσεις των απολύσεων κλπ.
 Αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις, πως θα οργανωθεί, από ποιόν, σε πόσο χρονικό διά-στημα;
 Ποιός θα πάρει αποφάσεις για το μέλλον του Ταμείου; Όσοι συμμετάσχουν στη γε-νική συνέλευση ή το σύνολο των εργαζομένων, που είναι τα μέλη του Ταμείου;
Για τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είναι σαφές ότι οποιαδήποτε λύση κοστίζει, είναι χρονοβόρα και απαιτεί αυτοθυσία από αυτούς που θα αναλάβουν την υλοποίηση της όποια απόφα-σης. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δικαιώθηκε στις εκτιμήσεις της για τις εξελίξεις όταν γράφαμε στις 22/4/2013 «Κατά τη γνώμη μας ο ΕΟΠΥΥ πολύ δύσκολα θα αποδεχθεί το πακέτο». Βέ-βαια η πλειοψηφία (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ) καταχρώμενη ακόμη μια φορά το βήμα ενημέρωσης του Συλλόγου έσπευσε σε αστείες συσχετίσεις αθωώνοντας κυβέρνηση και συλλόγους συνταξιούχων.
Η πλειοψηφία (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ) είναι υποχρεωμένη να δει κατάματα το πρόβλημα. Η πρό-τασή τους ήταν, όπως γράφαμε στις 22//4/2013, «…πάμε να διαπραγματευτούμε την ένταξη των συνταξιούχων στον ΕΟΠΥΥ υπό τρεις αδιαίρετες προϋποθέσεις: 1) ένταξη του κλάδου υγείας του Ταμείου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, 2) ένταξη-πρόσληψη των εργαζο-μένων του Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ και 3) ανάληψη από τον ΕΟΠΥΥ των υποχρεώσεων του Ταμείου Υγείας. Τονίσθηκε κατηγορηματικά ότι οι τρεις προϋποθέσεις πάνε πακέτο και αν κάποια δεν ικανοποιηθεί τότε η ένταξη του κλάδου υγείας του Ταμείου δεν θα γί-νει και σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε σε νέα γενική συνέλευση όπου θα επανε-ξετάσουμε το θέμα». Ιδού η Ρόδος, ιδού και το …δίλημμα. Η αντιμετώπιση του θέματος μέχρι τώρα από τη πλειοψηφία μέχρι τώρα γίνεται υπό το βάρος των εκλογικών σκοπι-μοτήτων. Μικροπαραταξιακά και ανόητα προβόκαραν τη υπεύθυνη στάση μας στη γε-νική συνέλευση της 21/4 και εξίσου ανόητα και μικροπαραταξιακά έσπευσαν να μας χρεώσουν την απόφαση του Βρούτση όταν μεταξύ τους βρίσκονται συνομιλητές του και κομματικοί συνταξιδιώτες. Έγιναν καταγέλαστοι…
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, όπως γράφαμε και στις 22/4/2013, πιστεύει ότι το Ταμείο με τη σημερι-νή ή άλλη μορφή θα πρέπει συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί συμπληρωματικά. Αυτό προϋποθέτει συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ασφαλισμένων διατεθει-μένων να πληρώσουν 160-180 ευρώ ετησίως και εξόφληση των οφειλών με τα αποθε-ματικά του ΕΛΕΜ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα που, κατά τη γνώμη μας, το θέλουν οι συνάδελφοι/ισσες (η πλειοψηφία…) αλλά συναντά την αντίδραση των παρατάξεων ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ και των συλλόγων συνταξιούχων.
Όλοι αυτοί (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ και σύλλογοι συνταξιούχων) θέλουν το κλείσιμο του Τα-μείου και εποφθαλμιούν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, ο καθένας για τον εαυτό του. ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ και από κοντά η ΕΣΑΚ θέλουν να κλείσει το Ταμείο γιατί αυτό θέλει και η Πειραιώς και να μοιράσουν τα αποθεματικά στους εν ενεργεία χωρίς να τους ενδιαφέ-ρει ότι πιθανά θα στερηθούν μελλοντικά την επικούρηση. Οι σύλλογοι συνταξιούχων θέλουν να φτιάξουν ταμείο συμπληρωματικής επικούρησης για να αναπληρώσουν τις περικοπές του μνημονίου…
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καλεί όλους/όλες τους/τις εργαζόμενους/ες το Σάββατο 1/6/2013 στις 10.00, να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση του Ταμείου Υγείας στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ (Αμερικής 10). Πρέπει να συζητήσουμε, να καταθέσουμε τις προτάσεις και να τις θέσουμε στη κρίση όλων των συναδέλφων/ισσών με πανελλαδική ψηφοφορία. Εμείς καταθέσαμε την πρόταση μας και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση των συλλογι-κών οργάνων…

Written by antiracistes

30 Μαΐου, 2013 at 5:50 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΔΕΝΔΙΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

with one comment

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΔΕΝΔΙΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πανεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα
28/5/2013
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΔΕΝΔΙΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η σημερινή συνάντηση της πλειοψηφίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ με τον Υπ. Δημοσίας Τάξης κ. Δένδια με θέμα τον περιορισμό των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, αποτελεί μία ακόμη πράξη στον ολισθηρό αντιδημοκρατικό κατήφορο της Κυβέρ-νησης μετά την μαζική καταστολή των αγώνων, την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και τις επιστρατεύσεις των εργαζομένων που κινητοποιούνται.
Η συνάντηση αυτή, που γίνεται με επίκληση την προστασία του τουρισμού και της εμπορι-κής δραστηριότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα χρησιμοποιηθεί από την Κυβέρνηση για να ληφθούν νέα αυταρχικά μέτρα και θα οδηγήσει ουσιαστικά σε πλήρη απαγόρευση των διαδηλώ-σεων.
Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι η μείωση της εμπορικής δραστηριότητας δεν οφείλε-ται στις διαδηλώσεις, όπως ισχυρίζεται, αλλά στη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και συνταξιούχων, τη διάλυση της υγείας, της παιδείας και το ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών.
Γνωρίζει, επίσης, ότι η έκρηξη της ανεργίας και της φτώχειας, οι μαζικές απολύσεις και η γενικευμένη ανασφάλεια του κόσμου, καθώς και τα νέα βάρβαρα μέτρα, που σχεδιάζονται, θα οδηγήσουν σε νέες κοινωνικές εκρήξεις και σε ένταση των εργατικών αγώνων με στόχο την ανα-τροπή των μνημονιακών πολιτικών και των πολιτικών τους εκφραστών. Αυτό ακριβώς προ-σπαθεί να αποφύγει με αυταρχισμό και απαγορεύσεις.
Οι πλειοψηφίες, λοιπόν, στην ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ αναλαμβάνουν τεράστια πολιτική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, διότι αντί να απορρίψουν ως απαράδεκτο το αίτημα της συνάντησης, αποδέχονται να συζητούν για το πώς θα περιορίσουν τα δικαιώματα αυτών, που αντιστέκονται και αγωνίζονται για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, σε μια περίοδο μάλιστα που χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης.
Ο μόνος δρόμος που έχει απομείνει στους εργαζόμενους είναι η ένταση των εργατικών αγώνων, ο συντονισμένος πανεργατικός αγώνας, το χτύπημα του αυταρχισμού και των αντιδη-μοκρατικών μέτρων, καθώς και η αποδοκιμασία και αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε να ανατραπούν οι πλειοψηφίες (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και να αλλάξει πορεία το συνδικαλιστικό κίνημα μακριά από συμβιβασμούς και υποχω-ρήσεις.

Written by antiracistes

29 Μαΐου, 2013 at 6:56 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Κατηγορηματικά αντίθετη στο περιορισμό των διαδηλώσεων η ΓΣΕΕ

leave a comment »

Κατηγορηματικά αντίθετη στο περιορισμό των διαδηλώσεων η ΓΣΕΕ
Γ.Σ.Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 28/5/2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28/5/2012 στα γραφεία της Συνομοσπονδί-ας, συνάντηση των προεδρείων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ με την ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από αίτημα του αρμόδιου Υπουργού Ν. Δένδια.
Στη συνάντηση τέθηκε από την πλευρά της Κυβέρνησης το αίτημα περί προ-στασίας του ιστορικού κέντρου της Αθήνας από τις διαδηλώσεις μικρών ομά-δων.
Η ΓΣΕΕ τοποθετούμενη δήλωσε την κατηγορηματική αντίθεση της σε όποια σκέψη για περιορισμό των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και συλλογικών δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών. Άλλωστε οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων δεν περιορίζονται με νόμους και αστυνομικά μέτρα αλλά μόνο με αλλαγή πολιτικής η οποία δημιουργεί τα προβλήματα.
Η ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τις δικές της μαχητικές και ειρη-νικές συγκεντρώσεις και πορείες στο βαθμό που η σύνθεση αυτών επιτρέπει κάτι τέτοιο.
Σε κάθε περίπτωση η σημερινή συνάντηση πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου με φορείς και κοινωνικές ομάδες ώστε να βρεθεί καλύτερη και κοινά αποδεκτή λύση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Written by antiracistes

29 Μαΐου, 2013 at 6:55 πμ