Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠΕ: Από τη μεταπολίτευση στην κρίση: Όψεις και προοπτικές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας

leave a comment »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC POLITICAL
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ SCIENCE ASSOCIATION
ΑΙΟΛΟΥ 42-44 42-44, AIOLOU str.
ΑΘΗΝΑ 105 60 ΤΗΛ.:2103689540 105 60 ATHENS TEL.:+30 2103689540
http://www.hpsa.gr, e-mail: info@hpsa.gr http ://www.hpsa.gr, e-mail: info@hpsa.gr

Ι΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από τη μεταπολίτευση στην κρίση: Όψεις και προοπτικές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη θεμελίωσή της, η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σειρά κρίσιμων επιλογών που δοκιμάζουν(;) τα θεσμικά και κοινωνικά της θεμέλια. Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) διοργανώνει το δέκατο τακτικό της συνέδριο με αντικείμενο ακριβώς την επιστημονική αποτίμηση των σύνθετων διαδικασιών που καθόρισαν τη διαμόρφωση και τη δυναμική της. Ο χαρακτήρας του συνεδρίου δεν είναι «επετειακός-πανηγυρικός», καθώς αυτό διεξάγεται σε συγκυρία πολύπλευρης κρίσης και με τις επιπτώσεις της σε εξέλιξη. Στη διάρκεια αυτής της κρίσης έχουν τεθεί σε αμφισβήτηση βασικές πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές συντεταγμένες στις οποίες στηρίχθηκε η εμπέδωση της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν αναθεωρηθεί επιστημονικές παραδοχές και υποθέσεις. Στόχος του συνεδρίου στις συνθήκες αυτές είναι να διαμορφωθεί πεδίο επιστημονικού διαλόγου και κριτικού προβληματισμού όσον αφορά τις σύνθετες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους που καθόρισαν στον έναν ή στον άλλο βαθμό τις εξελίξεις στη διάρκεια αυτής της 40ετίας, αλλά και σε σχέση με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές επιστημονικής μελέτης και έρευνάς τους.
Το διάστημα των σαράντα ετών ομαλού δημοκρατικού βίου διατρέχεται από σημαντικές εξελίξεις σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών και των συλλογικών δρώντων που διαντιδρούν με αυτούς. Οι εξελίξεις αυτές άλλοτε σηματοδοτούν συνθήκες τομής και αλλαγής και άλλοτε υποδηλώνουν ιστορικές συνέχειες. Χαρακτηριστικότερο ενδεχομένως παράδειγμα των βαθύτατων αλλαγών που σημειώθηκαν αποτελούν τα πολιτικά κόμματα που υπήρξαν και οι αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές της περιόδου, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως οι βασικότεροι πυλώνες της πολιτικής σταθερότητας και ως οι βασικότεροι φορείς «άλωσης» του κράτους και παρεμπόδισης των όποιων προσπαθειών πολιτικού και θεσμικού εκσυγχρονισμού. Εκτός από το κομματικό σύστημα και τη λειτουργία των κομμάτων, μεταβολές σημειώνονται στο επικοινωνιακό περιβάλλον και στην πολιτική επικοινωνία, στο πολιτικό προσωπικό, στις κρατικές πολιτικές, στις ατομικές και συλλογικές στάσεις και συμπεριφορές, στις συλλογικές-πολιτικές ταυτότητες και σε πολιτισμικές παραμέτρους της εγχώριας εμπειρίας και δυναμικής. Ποιες εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με κορυφαίους δημοκρατικούς θεσμούς όπως το Κοινοβούλιο και το ρόλο του στην εμπέδωση της δημοκρατίας; Ποιες αλλαγές ή αδράνειες χαρακτηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση και πώς αποτιμάται το σύγχρονο γραφειοκρατικό φαινόμενο με την προσθήκη Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και σε συνθήκες «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» στο πλαίσιο διαδικασιών «Ευρωπαϊκής Ενοποίησης»; Ποιες σταθερές και ποιες αλλαγές σημειώνονται σε επιμέρους πεδία κρατικής πολιτικής όπως, ενδεικτικά, η οικονομία, οι διεθνείς σχέσεις, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, οι έμφυλες σχέσεις, η πολιτιστική πολιτική και οι σχέσεις κράτους-πολιτών; Ποια κοινωνικά κινήματα, συλλογικοί δρώντες, πολιτικές δυνάμεις και φορείς της «κοινωνίας πολιτών» παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο λειτουργώντας άλλοτε με ορατό και άλλοτε με λανθάνον πολιτικό φορτίο; Πώς οργανώνουν τη δράση τους ποικίλες «ομάδες πίεσης» και ποιες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο θεσμικής οργάνωσης του «κοινωνικού διαλόγου», της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και των κοινωνικών αιτημάτων; Ποιες εξελίξεις καταγράφονται σε σχέση με πολιτικά μορφώματα και ιδεολογικές σχηματοποιήσεις «ακραίου» -και όχι μόνο- προσανατολισμού; Τι μετασχηματισμοί σημειώνονται σε επίπεδο συλλογικών πολιτικών στάσεων και συμπεριφορών και των διασυνδεδεμένων με αυτές πολιτικών ταυτοτήτων και των διαιρετικών τομών που τις υποστηρίζουν («αντι-αμερικανισμός», «αντι-δεξιά», «αντι-κομμουνισμός», κ.λπ.); Ποιες μεταβολές καταγράφονται σε επίπεδο πολιτικής κουλτούρας και πολιτισμικών προτύπων και ποιες πολιτικές παρεμβάσεις αναδεικνύονται μέσω της τέχνης από ποικίλους δρώντες; Τι λόγοι (discourses) έχουν αναπτυχθεί από ποικίλους φορείς για την αποτύπωση, αναπαράσταση και αντιπροσώπευση των κοινωνικοπολιτικών διεργασιών οι οποίες αναπτύσσονται στη διάρκεια της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικότερα σε σχέση με φαινόμενα όπως αυτά του «λαϊκισμού», της διαφθοράς, του νεποτισμού και του «εξτρεμισμού»;
Η σημασία αυτών των εξελίξεων ως αντικείμενο επιστημονικής έρευνας είναι ιδιαίτερα πρόδηλη εάν συνυπολογιστεί η -όποια- διασύνδεσή τους με την εκδήλωση, τις μορφές και τους τρόπους αντιμετώπισης της τρέχουσας πολύπλευρης κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα ως μέλος της ΕΕ. Η πολιτική σταθερότητα, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και η οικονομική ανάπτυξη, οι πυλώνες πάνω στους οποίους εδραιώθηκε η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία, υπονομεύονται από την κρίση. Σε ποιον βαθμό η παρούσα κρίση μεταβάλλει την ταξική σύνθεση και τις κοινωνικές συμμαχίες που στήριξαν το πολιτικό σύστημα της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας; Πώς «αφηγούνται» τα συλλογικά υποκείμενα την κρίση; Πώς οι μηχανισμοί του κράτους μετασχηματίζονται στο πλαίσιο μιας διαφαινόμενης κρίσης νομιμοποίησης; Ποιες είναι οι επιδράσεις της κρίσης σε σειρά επιμέρους τομείς της κοινωνικής συνύπαρξης και λειτουργίας; Ποιος ο ρόλος της ΕΕ στην αντιμετώπισή της σε συνθήκες αύξουσας αποσύνδεσης των πολιτών της από ενοποιητικούς στόχους και οραματισμούς; Με ποιον τρόπο η εμπλοκή των διεθνών οργανισμών στη διαχείριση της κρίσης μεταβάλλουν τη σχέση εθνικού-διεθνικού στο εσωτερικό του κράτους; Πώς επενεργούν στην κρίση και στη δικαιολόγηση πολιτικών επιλογών και αποφάσεων ποικίλες παθογένειες και δυσλειτουργίες του πολιτικού και κομματικού συστήματος; Πώς μπορεί να συνεισφέρει η επιστημονική κοινότητα στην πληρέστερη κατανόηση των σύνθετων αιτιών της κρίσης και στις πολιτικές-εξουσιαστικές διαστάσεις ποικίλων ερμηνειών και πολιτικών που προτείνονται στο πλαίσιό της;
Προσβλέποντας σε ένα όσο το δυνατό ευρύ και γόνιμο συνέδριο μελέτης και προβληματισμού για τα σαράντα χρόνια της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, η Οργανωτική Επιτροπή (αποτελούμενη από το ΔΣ της ΕΕΠΕ) προσδοκά προτάσεις εισηγήσεων και πάνελ σε οποιαδήποτε πεδίο της πολιτικής επιστήμης, χωρίς βέβαια να αποκλείονται συμβολές από άλλες κοινωνικές επιστήμες καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί 18-20 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα (Σόλωνος & Σίνα, Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Αμφιθέατρο Παπαρηγοπούλου). Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη διοργάνωση πάνελ καλούνται να υποβάλλουν (γενικό) τίτλο, περίληψη (μέχρι 300 λέξεις) και ιδιότητα μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2014 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@hpsa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την υποβολή εισηγήσεων καλούνται να στείλουν τίτλο, περίληψη (μέχρι 300 λέξεις) και ιδιότητα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι απαντήσεις αποδοχής των προτάσεων θα κοινοποιηθούν το αργότερο μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2014.
Προβλέπεται η δημοσίευση ειδικού συλλογικού τόμου με επιλογή επεξεργασμένων εισηγήσεων μετά από κρίση.

Το ΔΣ της ΕΕΠΕ

Συμμετοχή Εισηγητών/ριών στο Συνέδριο: 35 ευρώ.
Μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες: 15 ευρώ
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Written by antiracistes

29 Ιουλίου, 2014 at 4:44 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Πέντε χρόνια μετά: Τι άλλαξε στο τραπεζικό τοπίο στην Ευρώπη και στη χώρα μας

leave a comment »

Πέντε χρόνια μετά: Τι άλλαξε στο τραπεζικό τοπίο στην Ευρώπη και στη χώρα μας – See more at: http://www.e-dromos.gr/%cf%80%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6/#sthash.lAdQ5NcX.dpuf

Τα στατιστικά στοιχεία για τις ευρωπαϊκές τράπεζες που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί καταγράφουν τις αλλαγές που έγιναν στον συγκεκριμένο τομέα μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ (E.U. structural financial indicators / 2013):

Μειώθηκε ο αριθμός των καταστημάτων: Σε σύγκριση με το 2009 ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων μειώθηκε κατά 11,2% στην Ευρωζώνη και κατά 14,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση καταγράφηκε στην Ισπανία (έκλεισαν 10.718 καταστήματα – το 50% περίπου του συνολικού αριθμού) και η αντίστοιχη ποσοστιαία στη Δανία (-37,1%). Στην Ελλάδα έκλεισαν 969 καταστήματα ή το 23,8% του συνόλου.

Καταργήθηκαν θέσεις εργασίας: Στην Ευρωζώνη καταργήθηκαν 168.847 θέσεις εργασίας (θ.ε.) ή το 7,7% του συνόλου και στην Ε.Ε. 232.058 θ.ε. (7,3% του συνόλου) σε σύγκριση με το 2009. Στην Ισπανία καταργήθηκαν 51.720 θ.ε. (19,3% του συνόλου), στην Ελλάδα 14.431 θ.ε. (22% του συνόλου) και στη Δανία 13.834 θ.ε. (27,6% του συνόλου). Εξαίρεση στην αντιστοίχιση καταστημάτων/θέσεων εργασίας αποτέλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ενώ ο αριθμός των καταστημάτων έμεινε σταθερός, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 49.621 θ.ε. ή το 10% του συνόλου. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι πλήρωσαν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και την αλόγιστη πολιτική παροχής δανείων που υλοποίησαν οι διοικήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών…

Συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα: Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 συνδέθηκε άμεσα με την ύπαρξη μεγάλων χρηματοπιστωτικών εταιριών που λόγω του μεγέθους τους αφενός λειτουργούσαν ουσιαστικά ανεξέλεγκτες και αφετέρου η πτώχευσή τους θα προκαλούσε υπέρμετρες ζημίες στο σύνολο της οικονομίας (το περίφημο «too big to fail»). Είχε τεθεί, μάλιστα, ως στόχος η λήψη μέτρων και η θέσπιση ρυθμίσεων για να μειωθεί το μέγεθος αυτών των χρηματοπιστωτικών εταιριών ώστε τυχόν πτώχευσή τους να μην έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Μετά από πέντε χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ε.Κ.Τ. για το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή του ενεργητικού) που ελέγχουν οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τίποτα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Το 2009, οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες έλεγχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% του ενεργητικού σε 14 κράτη-μέλη και το 2013 τα ποσοστά έμειναν αναλλοίωτα. Μοναδική, αρνητική εξαίρεση η χώρα μας. Το 2009 οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες έλεγχαν το 70% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και αυτό το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 94% το 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρισκόταν, το 2009, στη δέκατη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα και το 2013 βρέθηκε στην πρώτη (όχι μόνο στην Ε.Ε. αλλά πιθανότατα σε ολόκληρο τον πλανήτη με πιθανή εξαίρεση τη Βόρειο Κορέα). Ο βαθμός συγκέντρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ακόμη υψηλότερος, καθώς αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί ουσιαστικά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank).

Αποχώρηση των ξένων τραπεζών: Ενώ στο σύνολο της Ευρωζώνης οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που προέρχονταν από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. παρουσίασαν μηδαμινή σχεδόν μεταβολή, στη χώρα μας καταγράφηκε σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, ενώ το 2011 το ενεργητικό των μη εγχώριων τραπεζών της Ε.Ε. ανέρχονταν σε 51.460 εκατ. ευρώ, το 2013 είχαν μειωθεί κατά 80% σε 10.253 εκατ. ευρώ μετά την αποχώρηση των γαλλικών τραπεζών Credit Agricole και Societé Generale και της πορτογαλικής BCP.

Η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας αποτέλεσε στόχο του ιδιωτικού τραπεζικού κεφαλαίου ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν είχε ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών (βλέπε σχετικές δηλώσεις Κωστόπουλου, τότε προέδρου της Alpha) που τότε είχε συνδεθεί με το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου. Η υπέρμετρη συγκέντρωση του τραπεζικού κεφαλαίου δυσχεραίνει την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χρέους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων καθώς αναζητούνται «λύσεις» που είτε θα οδηγούν στην πτώχευση των οφειλετών (απαλλοτριώνοντας τις περιουσίες τους) είτε θα επιδοτούν τα κέρδη* των ντόπιων και ξένων, κυρίως, κερδοσκόπων που ήδη συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να περάσει από το στάδιο της διακήρυξης στην εκπόνηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου-οδικού χάρτη για τον τρόπο επίτευξής της.

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

(www.gtozidis.wordpress.com)

*Εάν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεταφερθούν στην «κακή τράπεζα» που θα δημιουργηθεί στην ονομαστική αξία τους τότε θα «απελευθερωθούν» οι προβλέψεις (σε ποσοστό 50% περίπου) που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες για την κάλυψη αυτών των δανείων και θα «μετατραπούν» σε καθαρά κέρδη (σε αυτήν τη ρύθμιση ίσως προβλέπουν οι κερδοσκόποι που έσπευσαν να συμμετάσχουν στις αυξήσε ις μετοχικού κεφαλαίου).

– See more at: http://www.e-dromos.gr/%cf%80%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6/#sthash.lAdQ5NcX.dpuf

Written by antiracistes

28 Ιουλίου, 2014 at 3:13 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

IANOS: Οι αλυσίδες του πολιτισμού με scanners και απολύσεις / η εμπειρία-μαρτυρία δύο συναδέλφων μας που απολύθηκαν από το bazaar του Ιανού

leave a comment »

IANOS: Οι αλυσίδες του πολιτισμού με scanners και απολύσεις / η εμπειρία-μαρτυρία δύο συναδέλφων μας που απολύθηκαν από το bazaar του Ιανού

unnamed (7)

Το Σάββατο 19/7/2014 κατά τις 11 πμ ως Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής με τη συμμετοχή αρκετών συναδέλφων και αλληλέγγυων προχωρήσαμε σε παρέμβαση έξω από το βιβλιοπωλείο Ιανός στην Αθήνα (επί της Σταδιου) για την εκδικήτική απόλυση δύο συναδέλφων μας από το bazaar του Ιανού, έπειτα από την άρνηση τους να υπογράψουν κείμενο της εργοδοσίας υπέρ των scanner και να εργαστούν πολλές παραπάνω ώρες στην πρόσφατη μετακόμιση του bazaar. Η παρέμβαση διήρκησε 2 ώρες περίπου με μοίρασμα κειμένου (βλ. παρακάτω) εντός κι εκτός του Ιανού, με ενημέρωση μέσω ντουντούκας, με συνθήματα, με πανό ενάντια στις απολύσεις και τα μηχανάκια-scanners της αναξιοπρέπειας, πανό τα οποία και κρατούσαμε στεκόμενοι μπροστά από της εισόδους του βιβλιοπωλείου και του μουσικού Ιανού, και με συζητήσεις με διερχόμενους και το αναγνωστικό κοινό. Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας προς τους τελευταίους για την υπόθεση και γενικά για τις εργασιακές συνθήκες κάτεργου που εφαρμόζονται στον Ιανό, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών επέλεγε να μην εισέλθει στο βιβλιοπωλείο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την εργοδοσία και κουράγιο και δύναμη προς εμάς για τη συνέχιση του αγώνα μας.

Ύστερα κινηθήκαμε συλλογικά για μια αντίστοιχη παρέμβαση προς το νέο BAZAAR του Ιανού επί της Ακαδημιας, όπου και ολοκληρώσαμε τη δράση μας για την ημέρα εκείνη.

Μία μέρα πριν οι συνάδελφοι προχώρησαν και σε σχετική καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.

Επίσης σημειώνουμε ότι κατά τις τελευταίες ημέρες έχουν απολυθεί ή έχουν εξώθηθεί σε παραίτηση και άλλοι συνάδελφοι από τον Ιανό Αθήνας και από τον Ιανό Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι που επίσης δεν υπέγραψαν το εν λόγω κατάπτυστο κείμενο.

Επιπλέον φωτογραφίες από την παρέμβαση:αρχείο δημοσιεύσεων στο blog του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής για τον αγώνα ενάντια στα “μηχανάκια” της αναξιοπρέπειας στα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ: http://goo.gl/wxUzVI

Written by antiracistes

23 Ιουλίου, 2014 at 7:20 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Απολύθηκαν δύο εργαζόμενοι από το IANOS BAZZAR στο κέντρο της Αθήνας και δύο εργαζόμενοι από τη Θεσ/κη.

leave a comment »

Απολύθηκαν δύο εργαζόμενοι από το IANOS BAZZAR στο κέντρο της Αθήνας και δύο εργαζόμενοι από τη Θεσ/κη. Μια συνάδελφος στην Αθήνα εξωθήθηκε σε παραίτηση λόγω «δυσμενούς μετάθεσης». Κοινό χαρακτηριστικό όλων τους, ότι δεν είχαν υπογράψει το κατάπτυστο κείμενο που κατέβασε η εργοδοσία προς υπογραφή και το οποίο στρέφονταν ενάντια στο Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου και τις διαμαρτυρίες που οργάνωσε για το ζήτημα των scanners.
Αυτή είναι η δημοκρατία και ο πολιτισμός της «αλυσίδας πολιτισμού ΙΑΝΟΣ».
Και ας μην ξεχνάμε: ΙΑΝΟΣ σημαίνει Νίκος Καρατζάς… καταδικασμένος για την υπόθεση με τις μίζες των 57 εκατ. ευρώ των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Άκη Τσοχατζόπουλου
………………………………………………………………………….

IANOS

Οι αλυσίδες του πολιτισμού με scanners και απολύσεις

[η εμπειρία-μαρτυρία δύο συναδέλφων μας που απολύθηκαν από το bazaar του Ιανού]

Από τις πρώτες μέρες τις παρουσίας μας στο BAZAAR του ΙΑΝΟΥ αντιληφθήκαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει δομηθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει για τον Ν. Καρατζά και τους δικούς του κανόνες πολλές διαφορετικές συμβάσεις, εργαζόμενοι με πολλαπλές ιδιότητες και χρήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, μπόλικη ορθοστασία, εργαζόμενοι πολυεργαλεία στην γλώσσα των στελεχών της εταιρείας, μεταθέσεις ατόμων από το ένα μαγαζί στο άλλο και υπέρογκο κουβάλημα των εμπορευμάτων με πανάρχαιες τακτικές και μεθόδους, μιας και τα καταστήματα ποτέ δεν ήταν κατάλληλα να εξυπηρετήσουν την ορθή λειτουργία αποθήκης αφού δεν έχουν ασανσέρ εμπορευμάτων και πάντα βρίσκονται σε όροφο. Ένα καθεστώς στο οποίο οι περισσότεροι εργαζόμενοι από ανάγκη είχαν συμφωνήσει σε μικρές και μεγάλες εχθροπραξίες εναντία στον εργατικό και ταξικό κόσμο.

Οι παραφωνίες ξεκινάνε με την επιβολή 2 ωρών επιπλέον εργασίας, καθημερινά, πέραν του ωραρίου της σύμβασης ημιαπασχόλησης. Οπότε οι εργαζόμενοι στο bazaar καλούνται να δουλέψουν 6 ώρες ημερησίως για 6 ημέρες την εβδομάδα και αντιστοίχως οι full time 58 ώρες την εβδομάδα. Έτσι εμφανίστηκαν οι »μαύρες ώρες» τις οποίες η εταιρεία επιβάλλει και ξεπερνούν το 50% των ωρών τις υπογραφείσας σύμβασης. Ώρες τις οποίες πληρώνονται οι εργαζόμενοι με λεφτά που λαμβάνουν από το λογιστήριο χωρίς να φαίνονται σε κάποιο έγγραφο μισθοδοσίας και δίνονται στο χέρι. Λεφτά τα οποία η εταιρεία παρακρατεί εκβιαστικά και κατά το δοκούν, κάθε φορά που έκρινε ότι ο εργαζόμενος δεν έχει κάνει καλά την δουλειά του, με την λογική του προστίμου.

Ακόμα προστίθεται το καθεστώς των απλήρωτων υπερωριών, το οποίο καλούμαστε να υποστούμε οι εργαζόμενοι, σε περιόδους εργασιακού φόρτου π.χ εορταστική περίοδος ή λόγω υπέρογκης δουλειάς που έπρεπε να επιτελεστεί σε μικρό χρονικό διάστημα (καταμέτρηση αποθήκης σε 2 μέρες για παράδειγμα).

Μέσα σε ένα περιβάλλον με παράλογες απαιτήσεις οι εργαζόμενοι αρχίσαμε να επικοινωνούμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις αγωνίες μας εστιάζοντας αναπόφευκτα στην εργασιακή μας καθημερινότητα η οποία μόνο αγανάκτηση και επιθυμία για αντίδραση μπορούσε να επιφέρει. Εκεί έρχεται η εργοδοσία, έχοντας σαφή στόχο το σπάσιμο των δεσμών που επιχειρήθηκαν να δημιουργηθούν, κάνοντας τις πρώτες απολύσεις, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το εργατικό κόστος, καταλήγοντας σε 8 μήνες τα δυο BAZAAR να αριθμούν 10 απολυμένους. Μια επίθεση εναντίον μας που έρχεται να αποδείξει τις ανακρίβειες και την ηθική της εργοδοσίας που βιάστηκε να επικαλεστεί με περίσσια υπερηφάνεια πως ο Ιανός μόνο προσλαμβάνει άτομα και δεν απολύει. Υπό αυτό το καθεστώς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιστορική τακτική της επιχείρησης να μην δίνει χώρο σε ανθρώπους που έχουν σκοπό το δίκαιο της διεκδίκησης (είχε καταστεί γνωστό ότι η εργοδοσία δεν συμπαθεί για παράδειγμα τους απεργούς) η αγανάκτηση είχε γίνει προϊόν εσωτερικής κατανάλωσης στους κύκλους των εργαζομένων.

Τότε ήταν, πριν μερικούς μήνες, που στον λαιμό των υπαλλήλων του κεντρικού ΙΑΝΟΥ βρέθηκαν οι βαριές αλυσίδες του ελέγχου και της καταπίεσης μέσω των περίφημων πια scanners. Οι αντιδράσεις ηγέρθησαν από φωνές μέσα και έξω από την επιχείρηση και το σωματείο μας ξεκίνησε έναν αγώνα να σταματήσει αυτό το αίσχος της αναξιοπρέπειας. Μεγάλος αριθμός πελατών τάχθηκε ενάντια σε αυτή την μορφή ελέγχου τροφοδοτώντας με θάρρος την αντίθεση και των ίδιων των συναδέλφων. Σε εκείνο το σημείο ήταν που η εργοδοσία με απαράδεκτο τρόπο απαίτησε από τους εργαζομένους να υπογράψουν κείμενο υποστήριξης των scanners και πλήρους υπακοής σε αυτήν. Το καθεστώς φόβου δεν στάθηκε ικανό να κάμψει την αξιοπρέπεια κάποιων συναδέλφων οι οποίοι και αρνηθήκαμε την υπογραφή ενός τέτοιου αντεργατικού κειμένου. Αρκετοί αρνητές, βέβαια, λίγες βδομάδες αργότερα θα έρχονταν αντιμέτωποι, άλλοι με εκδικητικές απολύσεις και άλλοι θα εξωθούνταν σε παραίτηση.

Στην ακολουθούμενη μεγάλη μετακόμιση του BAZAAR από την οδό Σταδίου στην οδό Ακαδημίας ασκήθηκε πίεση να γίνει η μεταφορά μέσα στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα των διευθυντών, κάτι που ξεστόμιζαν συνεχώς με υπερβάλλων σαδισμό. Εμείς από τη μεριά μας γνωρίζοντας το αντικείμενο της δουλειάς μας και φυσικά τον χώρο του καταστήματος, τους καθιστούσαμε σαφές το ακατόρθωτο του προγραμματισμού τους .

Στην αρχή της έβδομης μέρας από την έναρξη της μετακόμισης, όταν και αυτή είχε τελειώσει και το μαγαζί θα λειτουργούσε κανονικά για το αγοραστικό κοινό, μας ανακοινώθηκε η απόλυσή μας χωρίς καμία προειδοποίηση με αίολες και σαθρές δικαιολογίες.

Η πρώτη άτοπη δικαιολογία της απόφασης αυτής ήταν οι μειωμένοι τζίροι, πράγμα το οποίο δεν ευσταθεί μιας και το μαγαζί δεν είχε ακόμη ανοίξει. Σα συνέχεια μας είπαν ότι δεν δείξαμε τον απαιτούμενο ζήλο, δηλαδή να ενστερνιστούμε τις ανάγκες του μαγαζιού και δεν εργαζόμασταν σα να ήταν δικό μας κατάστημα, και αυτό γιατί δεν προσφερθήκαμε να δουλέψουμε πολλές παραπάνω ώρες χωρίς αμοιβή. Η διεύθυνση είχε την απαίτηση από εμάς να προτείνουμε εμείς οι ίδιοι να δουλέψουμε απλήρωτες υπερωρίες προκειμένου να αξιολογηθούμε και να αποδείξουμε πόσο παραγωγικοί και δημιουργικοί είμαστε, με καλλιτεχνικές ανησυχίες για την διακόσμηση του χώρου και το πόσο ανθεκτικοί είμαστε με βάση τη μυϊκή ικανότητα στο κουβάλημα! (Όλα τα παραπάνω ειπώθηκαν σε κατ’ ιδίαν κουβέντα με τη διεύθυνση)

Η ταξική μας θέση και συνείδηση ήταν, είναι και θα είναι πάντα με τα καταπιεσμένα κομμάτια αυτής της κοινωνίας και με όσους θέλουν να ορθώσουν το ανάστημά τους σε όλους τους δυνάστες και τους υποτακτικούς τους. Η ολοκληρωτική επίθεση, που οδηγεί προς την εξαθλίωση των εργαζομένων και της κοινωνίας, έχει φουσκώσει τα μυαλά των αφεντικών και αποφέρει μεγάλους τζίρους προς τις επιχειρήσεις τους. Κέρδη που παράγουμε εμείς, καταναλώνοντας σχεδόν όλο το χρόνο μας στα εργασιακά κάτεργα, επιβαρύνοντας την υγεία μας με την καθημερινή σωματική καταπόνηση, στέκοντας όρθιοι για ώρες για να εξυπηρετήσουμε, πλέον, όλες τις ημέρες της εβδομάδας το απαιτητικό καταναλωτικό κοινό, κουβαλώντας ασταμάτητα εμπορεύματα με κριτήριο τη γρήγορη είσπραξη εσόδων.

Είναι θέμα αξιοπρέπειας, αντίστασης και αλληλεγγύης να μην τους αφήσουμε να κανιβαλίζουν τις ζωές μας και να αντιστεκόμαστε σε ό,τι μας επιτίθεται προσπαθώντας να μας ρίξει σε ποιο βαθύ σκοτάδι.

Η απόλυσή μας είναι εκδικητική και καταχρηστική και απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψή μας με ευνοϊκότερους και ξεκάθαρους όρους.

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής

Λόντου 6, Εξάρχεια, 10681, Αθήνα | τηλ: 210 – 3820537
sylyp_vivliou@yahoo.gr | http://bookworker.wordpress.com

Written by antiracistes

21 Ιουλίου, 2014 at 5:40 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Για συνδιαλλαγή των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ με την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κάνει λόγο η καταγγελία της Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης Εθνικής Τράπεζας «Πρόταση Προοπτικής».

leave a comment »

Για συνδιαλλαγή των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ με την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κάνει λόγο η καταγγελία της Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης Εθνικής Τράπεζας «Πρόταση Προοπτικής».

Όπως καταγγέλεται, ο ΣΥΕΤΕ με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι αφήνει τόσο ανενόχλητη την Τράπεζα να παραβιάζει συστηματικά τον Κανονισμό Εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί η πλειοψηφία ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) -ΔΑΚΕ τα έχει ξεπουλήσει όλα.

Δεν τους έφταναν οι προαγωγές κατ εξαίρεση, οι προνομιακές μεταθέσεις, οι παραπάνω από το προβλεπόμενο αποσπάσεις στο Σύλλογο, τώρα αποκαλύπτεται ότι η Διοίκηση της ΕΤΕ έχει προσλάβει παιδιά αρχισυνδικαλιστών του Προεδρείου των ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ σαν ειδικούς συνεργάτες!

Μάλιστα, αναφέρει η καταγγελία, φαίνεται ότι κι άλλοι συνδικαλιστές αυτών των παρατάξεων έχουν βάλει συγγενείς 1ου βαθμού στην τράπεζα ως ενοικιαζόμενους! Πώς περιμένει κανείς να αντιπαλέψει ο Σύλλογος το δουλεμπόριο της ενοικιαζόμενης εργασίας, την παραβίαση του κανονισμού καθημερινά με τις προσλήψεις και τοποθετήσεις εκατοντάδων συμβούλων και ειδικών συνεργατών, τη διάλυση ουσιαστικά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάρρευση των ασφαλιστικών μας ταμείων, όταν οι ίδιοι σε συνεργασία με την Τράπεζα βολεύουν έτσι συγγενείς και φίλους;

Το ίδιο είχαν κάνει και οι ίδιες παρατάξεις στο ΤΥΠΕΤ τον Μάρτη, όταν αποφάσισαν προσλήψεις παιδιών συναδέλφων χωρίς διαγωνισμό.

Αλήθεια, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας τι έχει να απαντήσει σήμερα για όλα αυτά; Τότε είχε βγει δήθεν να διαχωρίσει τη θέση της, ότι δεν εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές. Μήπως δεν κάνει τα ίδια και χειρότερα; Δεν προσλαμβάνει πίσω από το παράθυρο ρουσφέτια βουλευτών, επιχειρηματιών, παιδιά διευθυντών και τώρα και συνδικαλιστών; Μήπως δεν υπάρχουν κάποιες Διευθύνσεις όπου η συντριπτική πλειοψηφία είναι ειδικοί συνεργάτες με ειδικούς μισθούς ( Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Private Banking κλπ); Όμως, αυτά δεν βγαίνουν στα μεγάλα ΜΜΕ για ευνόητους λόγους.

Γι αυτούς και για τα μεγαλοστελέχη που έρχονται από την αγορά, και μετά παίρνουν μεταγραφή σε άλλες τράπεζες, λεφτά υπάρχουν.

http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=19269&spec=job&type=1

Written by antiracistes

21 Ιουλίου, 2014 at 4:31 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Άλφα-Εμπορικής: Στάση εργασίας Τρίτη 15/7/14 φωτογραφικό υλικό

leave a comment »

ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Άλφα-Εμπορικής: Στάση εργασίας Τρίτη 15/7/14 φωτογραφικό υλικό

Σύλλογος Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας
Σχεδόν δύο ώρες από την έναρξη της συγκέντρωσης και οι «Εμπορικάριοι» εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από το Κεντρικό της Άλφα φωνάζοντας συνθήματα σε μία «επίδειξη» αγωνιστικότητας άγνωστη στην μέχρι χτες τακτική «σιωπής νεκροταφείου» της Άλφα.

Καθώς η διοίκηση της Τράπεζας αρνείται να τηρήσει τις συμβατικές τις υποχρεώσεις ως καθολικός διάδοχος, οι εργαζόμενοι που προερχόμαστε από την Εμπορική απαντάμε:

«Κάτω τα χέρια απ’ το μισθό μας – τη νίκη θα φέρει ο αγώνας !
»10492024_10203618609001022_5351914689143758174_n

10456129_10203618610081049_4069180045438795589_n

10519498_10203618594920670_4768866870381589875_n

936067_10203618586760466_6418487541654169040_n

10451025_10203618584680414_644535043393845093_n

Αθήνα 14.7.2014

Ανακοίνωση Νο. 30

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Υπενθυμίζουμε ότι η στάση εργασίας την οποία έχει προκηρύξει ο Σύλλογός μας για αύριο 15.07.2014 ξεκινάει στις 12:15 έως την λήξη της βάρδιας.

Η συγκέντρωσή μας πραγματοποιείται ακριβώς στις 13:00 μμ έξω από το Κεντρικό της πρ. Εμπορικής.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο Σύλλογός μας έχει στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Τράπεζας κ. Ράπανο με τον οποίο ζητάμε άμεσα συνάντηση με αντικείμενο την κατάσταση στην Τράπεζα και τα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα των συναδέλφων.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι το περιστατικό στο οποίο αναφερθήκαμε στην υπ’ αριθμόν 29 ανακοίνωσή μας συνέβη στο κατάστημα Νέας Ιωνίας (137) το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Ηρακλείου 273.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 15.07.2014 ΩΡΑ 12:15 έως την λήξη της βάρδιας

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 13:00μμ ΣΤΗΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Written by antiracistes

15 Ιουλίου, 2014 at 1:45 μμ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 4μμ έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της π. Εμπορικής

leave a comment »

unnamed
Ενημέρωση – Πρόσκληση

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 4μμ
έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της π. Εμπορικής

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την αποτροπή των οικονομικών και εργασιακών μειώσεων. Μετά την στάση εργασίας και την επιτυχημένη συγκέντρωση της 8ης Ιουλίου, δίνουμε το επόμενο αγωνιστικό μας παρόν και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας.

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Αντιστεκόμαστε με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέσω στις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες που ισοπεδώνουν την ζωή μας.

Written by antiracistes

9 Ιουλίου, 2014 at 12:46 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ο πολιτισμός των σκάνερ βρωμάει απολύσεις [3η ανακοίνωση ΣΥΒΧΑ για τον αγώνα ενάντια στα «μηχανάκια» στα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ]

leave a comment »

Ο πολιτισμός των σκάνερ βρωμάει απολύσεις [3η ανακοίνωση ΣΥΒΧΑ για τον αγώνα ενάντια στα «μηχανάκια» στα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ]

Ο πολιτισμός των σκάνερ βρωμάει απολύσεις

Στο πάγιο ερώτημα “πώς παράγεται ο πολιτισμός” η διοίκηση του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ δίνει μια από τις ανομολόγητες μεν, πλην όμως κλασικές, απαντήσεις: απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συντριβή της αξιοπρέπειας αυτών που εργάζονται με τη χρήση, μάλιστα, των πιο σαδιστικών ιδεών στην υπηρεσία των πιο βάρβαρων πρακτικών. Αφού φόρεσε μηχανάκια στους υπαλλήλους, αφού δέχθηκε την κατακραυγή, τώρα ζητάει από τους ίδιους τους εργαζόμενους να τη ξελασπώσουν! Εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την κανιβαλική κοινωνική πραγματικότητα και το φόβο των υπαλλήλων μήπως προστεθούν στην απέραντη λίστα των ανέργων, τους έπιανε έναν-έναν και μία-μία για να υπογράψουν «δήλωση». Μάλιστα φρόντισε να επιβεβαιώσει την σκοπιμότητα μια τέτοιας κίνησης, απολύοντας με τον πιο εκδικητικό τρόπο λίγες ημέρες μετά δύο από τους υπαλλήλους που δεν είχαν βάλει την υπογραφή τους, αποδεικνύοντας πόσο αναλώσιμους θεωρεί τους ίδιους της τους εργαζομένους και πόσο σημαντικό είναι για αυτήν η επικράτηση ενός κλίματος τρομοκρατίας.

Το κείμενο με τον τίτλο «ανοιχτή επιστολή των εργαζομένων του ΙΑΝΟΥ», το οποίο συνέταξαν μεγαλοστελέχη της εταιρείας, μόνο θυμηδία θα προκαλούσε, αν δεν είχε ζητηθεί από τους εργαζόμενους της επιχείρησης να το υπογράψουν. Γιατί τώρα προκαλεί θλίψη και οργή. Θλίψη για την υποχωρητικότητα των εργαζομένων και οργή για το πώς θεωρούν οι υπεύθυνοι της εταιρείας το ρόλο του προσωπικού της.

Αφού λοιπόν το ψεύδος δεν καρποφόρησε ως τακτική, δηλαδή ο ισχυρισμός ότι τα μηχανάκια-σκάνερ είναι τάχα για απογραφή αποθεμάτων και όχι για «μέτρημα» των ατομικών πωλήσεων, η εργοδοσία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη γνωστή της ιανοϊκή πρακτική να ζητάει υπογραφές από τους υπαλλήλους της σ’ ένα κείμενο-μνημείο για όποιον/α ενδιαφέρεται να μελετήσει τη σχέση μεταξύ είναι και φαίνεσθαι, μεταξύ βαρβαρότητας και πολιτισμού. Στο κείμενο αυτό η διεύθυνση, η οποία περιέργως ονομάζει τους εργαζόμενους βιβλιοπώλες, τους έβαλε σαδιστικά να λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα με τα μηχανάκια, ότι δεν έχουν πρόβλημα με το να δουλεύουν Κυριακές και άλλα παρόμοια. Πνιγμένη μέσα στις αντιφάσεις της, η εργοδοσία, αφού παραδέχεται πλέον ότι τα σκάνερ μετράνε ατομικές πωλήσεις, αφού παραδέχεται ότι εφαρμόζει ένα εργασιακό καθεστώς όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν ακόμα και Κυριακή (παρέλειψε βέβαια να αναφερθεί στα πρόστιμα και στα εξαήμερα), παρουσιάζει στη συνέχεια ως «συκοφαντία» την καταγγελία αυτών των συνθηκών από το Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής…

Αντί η εργοδοσία του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ να προβεί απλώς στην απόσυρση των σκάνερ της αναξιοπρέπειας, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως ασπίδα τους ίδιους τους εργαζόμενους που φοράνε μηχανάκια κρεμασμένα από το λαιμό. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κανείς το πακέτο με τις δηλώσεις του Ν.105 που έβαλε η εργοδοσία στο πρόσφατο παρελθόν τους υπαλλήλους να υπογράψουν ότι δήθεν δεν υφίσταται Αργία του Αγίου Πνεύματος για τα βιβλιοπωλεία. Δύσκολα επίσης μπορεί να ξεχάσει κανείς το κείμενο με τις υπογραφές των υπαλλήλων ενάντια στις κινητοποιήσεις του Σωματείου Υπαλλήλου Βιβλίου-Χάρτου Θεσσαλονίκης για την μη πληρωμή Κυριακάτικης εργασίας μετά από καταγγελία εργαζομένου.

Οι εργαζόμενοι που υπέγραψαν το έκαναν με το αίσθημα ότι «τους μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό», ότι είναι μόνοι και αδύναμοι μπροστά στην αυθαιρεσία της εργοδοσίας, ότι είναι άνεργοι «με αναστολή». Δεν πίστεψαν στη δύναμη της συλλογικής διεκδίκησης και έβαλαν την υπογραφή τους σε κάτι που εμφανώς εναντιώνεται στο συμφέρον τους. Αλλά οι εργαζόμενοί σας σκέφτονται, κύριοι του Ιανού, μπορούν και ξεχωρίζουν ακόμη την αλήθεια από το ψέμα, ξέρουν ότι λέτε ψέματα για τα μηχανάκια και ότι το σωματείο έχει δίκιο! Και το σωματείο είναι εδώ και θα συνεχίζει να δίνει τη μάχη, ώστε οι εργαζόμενοι να καταλάβουν τη δύναμή τους, δύναμη που απορρέει από τη συλλογική οργάνωση, που μόνο αυτή εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια κάθε εργαζόμενου μπροστά στα τελεσίγραφα κάθε εργοδότη. Μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι μπορείτε να παίζετε αέναα με την αξιοπρέπειά τους!

Τελικά, πράγματι κάτι σάπιο κρύβεται πίσω από το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ. Πίσω από το κείμενο-βιτρίνα της «αλυσίδας πολιτισμού» υπάρχουν εργαζόμενοι που βιώνουν τη βαρβαρότητα του αγοραίου καθεστώτος του «πωλητή του μήνα», του σκάνερ της «αξιολόγησης» με βάση το τζίρο, του ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων, του κυνηγιού του πελάτη και του ευτελισμού των «δηλώσεων υπερηφάνειας» όσων υφίστανται τα παραπάνω. Και σε κάθε «εθελοντική» υπογραφή των κειμένων της εργοδοσίας, σε κάθε σκανάρισμα της ατομικής απόδοσης του εργαζομένου, σε κάθε απόλυση, σε κάθε Κυριακή Ανοιχτή, σε κάθε εξαήμερη εργασία και σε κάθε πρόστιμο θα μυρίζει ένα πτώμα σε αποσύνθεση: αυτό του πολιτισμού.

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής
Λόντου 6, Εξάρχεια, 10681, Αθήνα | τηλ: 210 – 3820537
sylyp_vivliou@yahoo.gr | https://bookworker.wordpress.com
* * *
η πρώτη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου μας: “Οι πωλητές του μήνα” ή αλλιώς “Πήραν φωτιά τα μηχανάκια μου…”

η δεύτερη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου μας: ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΩΡΑ | Μια οφειλόμενη απάντηση στην «αλυσίδα πολιτισμού» ΙΑΝΟΣ Α.Ε.

αρχείο δημοσιεύσεων στο blog του Συλλόγου μας για τον αγώνα ενάντια στα “μηχανάκια” της αναξιοπρέπειας στα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ: http://goo.gl/wxUzVI

Written by antiracistes

8 Ιουλίου, 2014 at 8:58 πμ

ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Άλφα-Εμπορικής:ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

leave a comment »

Αθήνα 4.7.2014

Ανακοίνωση Νο. 28

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το σχέδιο της ηθικής, εργασιακής και μισθολογικής ισοπέδωσης των εργαζομένων της Alpha Bank με «μοχλό» τους εργαζόμενους της πρ. Εμπορικής βρίσκεται στην τελική του φάση.

Ο εξευτελισμός της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, οι χαμένοι κόποι δεκαετιών υπηρεσιακής εξέλιξης, οι προσωπικές και οικογενειακές προοπτικές, που καταστρέφονται από το δίδυμο Διοίκησης – εργοδοτικού Συλλόγου, βαφτίζονται «άρση των ανισοτήτων», «αναδιαμόρφωση του μισθολογίου» «για την αποφυγή διαμορφώσεως και διατηρήσεως μισθολογικών και άλλων διακρίσεων και ανισοτήτων» (βλ. Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2/6/2014, άρθρο 2.1.7)

Το όργιο τρομοκρατίας και ψεύτικων ελπίδων που εξαπολύθηκε έτσι ώστε εκατοντάδες συνάδελφοι (νέοι και παλαιότεροι) να παρασυρθούν στο στόμα του λύκου εγκαταλείποντας το σωματείο μας συνεχίστηκε, όπως είναι γνωστό σε όλους, με ένα μπαράζ παράνομων ενεργειών της Διοίκησης αρχικά με την αφαίρεση των υπογραφών και των θέσεων ευθύνης του 90% του στελεχικού δυναμικού της πρ. ΕΜΤΕ, και στη συνέχεια με την αφαίρεση (μισθοδοσία Απριλίου) του 20% της «διαφοράς αποδοχών» των 3.900 εργαζόμενων της πρώην Εμπορικής.

Τώρα η τελευταία πράξη του δράματος ολοκληρώνεται με την εξαγγελία για την πλήρη μισθολογική μας ισοπέδωση.

Και ενώ Διοίκηση και εργοδοτικός σύλλογος, όλο το προηγούμενο διάστημα προωθούσαν μεθοδευμένα την μισθολογική ισοπέδωση των εργαζομένων, στις 3.7.2014 επικυρώνουν την κοινή τους επιδίωξη με την Ανακοίνωση της Διοίκησης.

Ο στόχος τους είναι προφανής. Θέλουν να οδηγήσουν στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους της Τράπεζας και να δημιουργήσουν παράλληλα ένα κλίμα φόβου και αποστασιοποίησης απέναντι στην όποια συνδικαλιστική και νομική μας διεκδίκηση.

Δεν τους πέρασε ούτε θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι κατά εκατοντάδες καταθέτουν αιτήσεις προσφυγών και δηλώνουν οργισμένοι για τα παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες τους από μία ομάδα συνδικαλιστών σε διατεταγμένη υπηρεσία, καθώς και από μία ανάλγητη Διοίκηση η οποία διεκδικεί με χρήματα του Ελληνικού Λαού την επανάκτηση της Τράπεζας .

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας αφουγκραζόμενο την οργή και την αγανάκτηση των συναδέλφων συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 4.7.2014 και αποφάσισε ομόφωνα:
Την Τρίτη 8 Ιουλίου Πανελλαδική Στάση Εργασίας 1:15μμ-3:15μμ
Την ίδια μέρα Παναττική Συγκέντρωση στην Σοφοκλέους 11 στις 3μμ
Την Πέμπτη 10 Ιουλίου απογευματινή Συγκέντρωση στον ίδιο χώρο στις 5μμ
Πορεία την ίδια μέρα στα κεντρικά της Alpha Bank (Σταδίου 40)
Περιοδείες για την καλύτερη προετοιμασία των κινητοποιήσεων

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ

Δεν αποδεχόμαστε
τις αβάσταχτες μειώσεις των αποδοχών μας

Δεν αποδεχόμαστε
τον εργασιακό μεσαίωνα του νέου Οργανισμού της Alpha Bank

Υ.Γ.1: Ο Σύλλογός μας θα διαθέσει μεταφορικό μέσο για την έγκαιρη μετάβαση των συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται στον Άγιο Στέφανο.

Υ.Γ.2: Στους συναδέλφους που αποχώρησαν από τον Σύλλογό μας λέμε ότι οι αυταπάτες τελείωσαν, η επιστροφή και η συσπείρωση γύρω από τον Σύλλογό μας είναι μονόδρομος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086
Fax.: 210-3240407 – Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email: info@enas.net.gr

Written by antiracistes

4 Ιουλίου, 2014 at 2:43 μμ